حقوق بازنشستگان اصلی به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نشده است!


در حالی کدام ممکن است تنها تعدادی از ساعت به همان اندازه بالا وقت اجرایی فینال روز کاری سال ۱۴۰۰ که همچنان ادامه دارد، ادامه دارد حقوق بازنشستگان بی نظیر اسفند ماه صندوق بازنشستگی کشوری صنوبر نشده است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا کدام ممکن است به نقل اجتناب کرده اند تسنیم، عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۰ هزار بازنشسته تجهیزات های مختلف زیر تذکر صندوق بازنشستگی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه در کل سال حقوق این اشخاص حقیقی را ماهانه صنوبر می تدریجی. به همان اندازه بالا امسال ادامه دارد بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند بازنشستگان حقوق اکتسابی نکرده بودند.

اجتناب کرده اند عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۰ هزار مستمری بگیر این صندوق، حقوق ۵۰۰ هزار نفری کدام ممکن است در ۳ دیروز حقوق اسفندماه شخصی را اکتسابی کردند، ۵ میلیون تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی بازنشستگانی کدام ممکن است حقوق آنها بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون تومان است همچنان در پیش بینی اکتسابی حقوق هستند. سپرده. دلیل برای صنوبر نشدن تقریباً همه این بازنشستگان عدم تامین شهرت اجتناب کرده اند سوی گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه است. حدود ۹۷ سهم حقوق این اشخاص حقیقی باید توسط گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی اجتناب کرده اند محل سودآوری نمایندگی های تکیه کن به صندوق بازنشستگی کشوری تامین شود.

قرار بود حقوق این انواع بازنشسته به همان اندازه ساعت ۹ صبح همین الان ۲۸ اسفندماه اجتناب کرده اند محل صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود کدام ممکن است ادامه دارد محقق نشده است.

مشارکت کردن