حرکت عجیب مدافع حرم مقابل بانوی بدعقیق: توده ها اجتناب کرده اند شخصیت شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر در زندگیشان شنیده ایم. آنچه در یکپارچه می خوانید بخشی اجتناب کرده اند رفتار شجاعانه شهید مدافع حرم اسدالله ابراهیمی است کدام ممکن است در کتاب «فینال فصل بهار» مرتضی اسدی اجتناب کرده اند سوی انتشارات فتح نوشته است:

موتورسیکلتش را جدا جاده پارک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} زن بی حجاب سر خورد! نزدیک بود چشمانش را کروی کنم. شیر خدا جلوی زن ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ببخشید خانم! این وقت عصر همین جا باشی خیابون چیکار میکنی؟! زن همراه خود ناراحتی به حرکت شیر خدا ظاهر شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرگرم کننده ذکر شد: دارم کار می کنم! منتظر خریدار من می خواهم هستم.. ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستتان هستید؟ من می خواهم برای تغییر شدن به ۱ خریدار ابدی روی ممکن است حساب می کنم!

شیر صورت خدا سرخ شد، ذکر شد: باشی چقدر هستی! شبی چقدر درآمد دارید؟! همراه خود این حرف نزدیک بود اسدالله سکته تنبل. بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتاد توی آب! خب زن ذکر شد برادرت هم! داری ریش میزنی؟! دلتنگ مارمولک شدی؟! حالا کدام ممکن است مرد خوبی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوج دستور مطلب رفتم، امشب شناخت می کنم! صد تومن میبینمت!

شیر خدا دستش را در جیب لباسش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغی سطح آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزد علی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: سی تومان بده! علی روحش را می گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبانش بسته بود. به مشکل ذکر شد: سید اسدالله! درگیر مادرت نباش! من می خواهم در عمرم نان حلال خوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کدام اجتناب کرده اند این کارها را به امام حسین (علیه السلام) نکردم.

اسدالله ذکر شد: چرا چرند می گویی، پول داری هر دو ۹؟! علی همراه خود صدای بلند فریاد زد: من می خواهم راضی نیستم! اسدالله هم ذکر شد: فرقی نمی شود! راضی هستی …. شیر خدا پیش زن سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او پول داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در موجود است! صد تومن امشب روز توست! حالا در موجود است خونه، جدا خیابون آسیب رسان… اومد جدا دوچرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفر شد، علی به زن ظاهر شد کرد. حالا کمتر اجتناب کرده اند علی نبود. هر ۲ اجتناب کرده اند آثار اسدالله بهره بردند.

شیر ذکر شد: سفر نمیشی برادر؟ علی خجالت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک کرد. {به سمت} زن بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان گیج به او خیره شده بود، سپس راهش را در پیش گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد. علی را جلوی {در خانه} بردند. در کل راه نمی توانست عالی عبارت خجالتی به زبان بیاورد! را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی {در خانه} می خواست اجتناب کرده اند اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکارش با توجه به شیر خدا عذرخواهی تنبل کدام ممکن است شیر خدا دستش را جلوی دهان علی گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: حسد! داستان امشب را فراموش کن، شتر را ندیدی. خداحافظی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد. فردا عصر جلوی مسجد ۳۰ هزار تومان در جیب بلوز علی گذاشت. وقتی علی خواست چیزی بگوید، شیر خدا دستش را جلوی دهانش گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هیس! ممکن است مجبور نیستید آنچه را کدام ممکن است دیدید اطلاع دهید.

دانستن درباره شهید تا حد زیادی بدانید

اسدالله ابراهیمی در سال ۱۳۵۱ در تهران به دنیا به اینجا رسید. تنها شانزده سال داشت کدام ممکن است همراه خود دستکاری شناسنامه مراقبت از حفاظت مقدس به جبهه سر خورد. سال ها بعد وقتی متوجه شد خواهرش بیماری کلیوی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به پیوند کلیه دارد، یکی اجتناب کرده اند کلیه هایش را به خواهرش اهدا کرد.

وی پس اجتناب کرده اند درگیری اجتناب کرده اند دانشگاهیان مسجد محل (جنوب مهرآباد، شهرک فردوس) در این سیستم های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی بود. در سال ۱۳۵۳ مشاور باکلاس پایگاه بسیج شد. او در سال ۱۳۸۱ عروسی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل این عروسی ۲ مرد به تماس گرفتن‌های حسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زینب بود.

وی اجتناب کرده اند جمله کسانی بود کدام ممکن است در نبرد ۱۳۶۷ در حفاظت اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت در جاده مقدم حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسدالله ابراهیمی آموزش شخصی را به همان اندازه مقطع کارشناسی یکپارچه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع حسابداری تحصیل کرد. وی در تاسیسات تولیدی پارس خودرو مشغول به کار بود کدام ممکن است همراه خود آغاز درگیری سوریه تمام امتحان شده شخصی را مراقبت از سوریه انجام داد به همان اندازه اینکه در بهمن ماه سال ۱۳۷۳ به این ملت اعزام شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرکردگان لشکر فاطمیون در قلمرو بود.

اسدالله ابراهیمی خودت را پیدا کن در ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ در شهر حلب سوریه به بیانیه سوگند خورده رسید. در حالی کدام ممکن است پیکر وی ابدی در قلمرو باقی مانده بود، تروریست های جبهه النصره حاضر به عرضه پیکر این شهید نشدند. تنها آرامگاه به تماس گرفتن وی در قطعه ۵۰ بهشت ​​زهرای تهران وقف شده است.

تأمین: فارس