حال یکی از مجروحان حادثه حرم رضوی وخیم است
هر سه روحانی کدام ممکن است {در این} حادثه ترور شدند اجتناب کرده اند فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان محیط شهر مشهد در محدوده شهرک شهید رجایی (ساختمان از قلعه) بودند.