حادثه نماینده تبریز در خودروی قاچاقچیان انسانمسعود بیزچکیان کدام ممکن است همراه خود خودروی زانتیا اجتناب کرده اند ارومیه {به سمت} تبریز در جاری حرکت بود همراه خود عالی قاچاقچی انسان پژو پارس حامل تعدادی از نفر نامشخص در همسایگان شرقی ملت در قلمرو میاندواب از نزدیک .