حادثه تالار جهانگردی خرمشهر – بیت المقدس آنلاین | ایستگاه خبریدبیر ستاد اجرایی ارائه دهندگان بازدید نوروزی خرمشهر همراه خود ردیابی به حادثه قایق توریستی {در این} شهرستان ذکر شد: خوشبختانه این حادثه هیچ جرحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرحی در پی نداشت.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، سجاد بجار در امروز همراه خود گفتن این خبر افزود: دقیقا ساعت ده عصر روز سه شنبه (دوم فروردین) خوب فروند قایق توریستی حامل ۷۵ مسافر در جاری رفتن اجتناب کرده اند زیر پل آزادی خرمشهر {به سمت} بقایای بتنی تخریب شده در جریان بود. مبارزه کدام ممکن است زیر آب بود.

وی ذکر شد: پس اجتناب کرده اند شیوع حادثه بلافاصله موضوع توسط کاپیتان لینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید wi-fi به وسط خواستار کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات اطلاع داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای شومینه نشانی، شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما مسافران را اجتناب کرده اند قایق شکسته خارج می کنند.

دبیرکل ستاد ارائه دهندگان بازدید نوروزی خرمشهر تصریح کرد: نبود عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک در آن نقطه، نزدیک کردن قایق های امدادی به قایق شکسته را همراه خود ضرر مواجه می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است توسعه تخلیه مسافران حدود خوب ساعت به اندازه انجامید.

وی همراه خود خاص اینکه تمامی مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران این قایق خاندان مقدس نجات به در کنار داشتند، اضافه کرد: بر ایده آیین نامه گردشگری آبی نوروزی، حضور مسافران در قایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قایق های گردشگری با بیرون خاندان مقدس ممنوع است.

تأمین: ایسنا

ts/

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/