حاج سعید حدادیان از گرانی دولت انتقاد می کنددر محیط اقامه نماز ماه مبارک رمضان:

حاج سعید حدادیان اجتناب کرده اند گرانی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مدیریت بازار بر حواشی نماز ماه مبارک رمضان انتقاد کرد.

عقیق: حاج سعید حدادیان اجتناب کرده اند گرانی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مدیریت بازار بر حواشی نماز ماه مبارک رمضان انتقاد کرد.

ویدئوی این نظر ها را در زیر بیانیه کنید:

بازدید: ۵۷