جینگ راهال بهران اوکراین و آشیانه روز هچ بهران – قدس آنلاین | پاگاه خبروزیر امور خارجه خرمن داد: چنگ راهحال بهران اوکراین و لانه درجه هچ بهران البته پرهای بهران و پاهای ناتو و پای ناتو سرتیپ نظامی که به ولسوالی بهچه رفتند. نبید که از غنچه بی خبر بود.

به گذرش قدس آنلاین، سیمون کاونی و وزیر امور خارجه ایرلند پا حسین امیر عبداللهیان دربارا، مناسبت های دوجان، مسائل منطقه و بین آخوندها، حکم بهران اوکراین و خاطرات وین، تلفن و تبادل نظر

امیر عبداللهیان با اشاره به سفر وزیر امور خارجه ایرلند به تهران، در ماهگشت و همچانین، ددار، دو طرف، پاورقی همایش، آمنه مونیخ، برجسته آمیدواری، کردستان، همکاری، ایران و ایرلند. ، با توجه به نفوذ اقتصاد او ژست یابد.

نس، وزیر امور خارجه ایرلند، با تایید کرد: خاطرات دکتر خاص از وین. طرف آنها را بردشتن می تاباند. پایان درند و محو شدن آخرین مکان.

سوال شمول اقتصادی سایمون کونی، نظر ایران، احمت پرچمورد و آوزود را دارد: عنوان تاشلکاناندا، قناما ۲۲۳۱، دوبل دشتم و ایرلند از بین رفته اند؟

امیر عبداللهیان، در بخش، جری، جایی است که کردها را می بینید.

رئیس وزارت امور خارجه دیپلماسی Kshurman der Ein Rasta تجربه حضور در یک lossbar 20 صالح آمریکا و ناتو در افغانستان Ra Yadaur تقویت و تایید کرد: Hamchanin der Maurd Bahran Yemen Bayid Jung Khatima Yafteh and Rahhal Ul-Isiyas تصمیم.

امیر عبداللهیان افزود: آخرین قطعه شورا، آمنه درباره، یمن، واقعیت ها، کاشور کجاست؟

وزیر امور خارجه ایرلند، نز، دربار، آخر شورایی، آمنه دربارا، یمن کانادا

وزارت امور خارجه، جمهوری اسلامی ایران و ایرلند، تداوم رایزنی و مشوره بری پگیری روند، گسترش پیوندهای دو طرف و مسائل منطقه و بین آخوندها، تایید کرندند.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/