جهاد کشاورزی: ​​میوه امسال ارزان می شود


معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: همراه خود کاهش ۴۸ درصدی قیمت کودهای فسفاته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاس مصرفی در ملت، بوته ها مصرف شده بهتری خواهند داشت کدام ممکن است بر استاندارد، ساخت، از دوام در مخالفت با سرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفات بوته ها میوه تأثیر می گذارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل قیمت تمام شده.»

قیمت میوه و سبزی

مناسبت ۲۴ محمدمهدی برمندی معاون امور باغبانی وزیر باغبانی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با خبرگزاری تسنیم ، گفت: همراه خود ملاحظه به اینکه قیمت کودهای فسفاته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاس در سال جدید ۴۸ نسبت کاهش یافته است است، تأثیر بسزایی در افزایش کار کردن محصولات باغی دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش قیمت های ساخت».

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند توضیحات این سرمازدگی در باغات عدم کوددهی کافی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در سرمای قبلی به مقیاس خواستن کود پتاس داده می شد میزان سرمازدگی فوق العاده کمتر بود.

معاون باغات وزیر جهاد کشاورزی شکسته نشده داد: همراه خود کاهش ۴۸ درصدی قیمت کود همراه خود اصل مستقیم وزیر جهاد کشاورزی، بلعیدن کود افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها غذای بهتری خواهند داشت کدام ممکن است این موضوع بر استاندارد، ساخت، از دوام در مخالفت با سرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفات بوته ها.” میوه برتر می تواند.

وی افزود: روزی کدام ممکن است قیمت های ساخت به دلیل کاهش یابد، قیمت تمام شده میوه در سال جاری مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کاهش قیمت های کود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر قیمت های ساخت، تحلیل جدیدی اجتناب کرده اند قیمت تمام شده میوه تهیه تبدیل می شود.