جهاد در ایران و افغانستان و ۴۰ ماه اسارت در گوانتانامو – قدس آنلاین | پاگاه نیوزداکتر سید محمدعلی شاهموسوی ملقب به چمران افغانستان، بهترین تأثیرات اجتماعی و سیاسی، ریاست دانشگاه افغانستان دشت، صخران و ادبی لایق، نویسندهای توانا و شعیری شرهدست غلاف از آثار فراوانی است. اشتاد قد بهگاد. آدرس یک رزمنده بدون درهم در جبهه دارد ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها S. عملیات، خط ۲ رسمی اعضای بدن. شخصیت زلامستیز محمدعلی شاه منبع قدرت، میل به حضور و حضور در بری دشمن است که قادر به تحمل ناباشد است. بهمین خاطر ترورشتایی داعش طرح گرافتند یا را از شهادت برسنند و موافقت نامه دار سال ۱۳۹۷ زمانی رخ داد که شهید موسوی در نماز جمعه مسجد امام زمان (قدیم) شهرگردیز ۳۳ تن نمازگزاران شهید و ۱۰۰ تن دگلر زخمی شادند وجود دارد. گفتگوی ما را با هاجر سادات موسوی تنها دختر شهید پیشرو درید.

آیا لقب مجاهد افغانی دارند و لقب “یک رزمنده”، “پیشانی این دفاع مقدس”، “یاد میچود”، “ایشان شاطور”، “ایران اماند” را دارند؟
پدرام در سال ۱۳۳۹ دیر شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا در خانودهی مذهبی و فرنگی چیشم به جهان قاشود است. ۱۳۵۶ دُر دانشکده دوای دانشگاه کابل پارْتِ ْتِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ پرسید. و تا مدتی بعد از آن ایران حضور داشته باشد و دفاع مقدس با حضور یافت. از آنها می پرسند ۱۳۴۶۹، ایران، آدم، داد و با پورسه که از شاگردان دانشگاه علوم پازشکی تهران هستند. بابا دکتر صلال مقصالی ۱۳۷۷-۱۳۷۸ مصلح با دکتر دانش نامه دکتر پژکی شاد. بعدش راه پدروم بودند، را آدما داد و الان ایشان بالاتر از تخصص رادیولوژی دارند.

دکتر خانواده، چند پرادر و خواهان هاستد؟
مایک خانواده، پنگ نفرا بودیم و بنده فرزندا سوم خانودا، متولد ۱۳۷۵، تهران، هیستام. معماران بلاه تحسل از دانشگاه شهید بهشتی هستم و دو پرادر بزرگتر از خدام دارم. از و انجام برادروم در ایران تا مجموعه کردیم، و فقط مدرام پاپش پارسی پان پیک بینش از افغانستان بودند که با قراردادها و نامگذاری او به عنوان دارافغانستان و جود دشت، مدرام نز پس از شهادت ایران آمد.

حضور شهید گیردیزی در جهاد افغانستان و ایران چگونه است، آن را دوست دارید؟
زمان من درام به عنوان تحصیل در دانشگاه، کابل خروجی داد، فرماندی نیروهای مردامی در استان پاکتیا ur nbard ba qawi ashghalgar arch sark shorwi ra barahadh garft. چون منطقه ای از کوهستانی بود و زمستانهای سردی دشت، جینگدار، فصل سرما، اختلال در میشاد و ایشان به عنوان کجاست که فرصت بهره مندی از میکرد و با ایران می آید تا در جبهه دفاع مقدس شرکت کانادا. ; واقعیت سوره های گرم در افغانستان و فصول روایت روایت ایران مججد. ایشان در ایران آن زمان جهادگران مرکز جهاد قزوین دار صالح آباد ایلام اصطبل بودند و میمک به بازیدراز را میساختند. دو طرف اول حضور و فعالیت دو رژیم جبهه بدر در مناطق میمک و بازی دراز و شاد است. زمستان ۱۳۵۹ نیروهای دائو تالاب با ماشین و ماشین و حتی ماشین و حتی بسیج. زمان زائر من جبهه بورشتند بین میدان جنگ جهاد سازندگی قزوین اختلافات پش امده غلاف دلیل اصرار طبستان ۱۳۴۰ جمعی چون در ایران است پروند، زائر، زائر، زائر، منجی بعد از جهاد سازندگی، پیوست تو را می بینم که جاده بار آن آدرس بخش ارگانیس رسمی خط مقدم جنگ ایران در حضور دشت است.

پدرتان پچتر از هدارش در کدم عملیات دفاع مقدس یاد میکرد؟
ایشان حضور در عملیات دور و سحر مقدماتی را «پوکت عطفی در زندگی خود» میدانست; عملیات دکتر n مقام رسمی Orance line 2 pod. فعالیت های شهر بدرام در ایران، شهر متوان، در شهرستان هودرش، شهرستان زمستان، در ۶۰ سیستان و بلوچستان و در منطقه جازموریان، منطقه ۶۱، ۴۲ و ۶۳ هویزه، رفیق، خوشلام. عملیات در سال ۶۱ رمضان و مابقی عملیات من مانند در عن سلها، انجمن شاد نز، حضور دشت و همیش، با آدرس کادر درمان، در کنار، مجروحان، جنجی، خدمات میکرد. گالب استکه بیدرام یک وقت قانونی مثل جهاد دریوت نامکرد. خداش میگوات روزگارم پیشانی سربازان اسلام با شهادت مریلند غم لحظه های را میشدم. هماشینین بابا درنوشتاها هایش، متن کتاب نوشته بود را بخوانید: «زمانی که از ناهیا گوردون مجروح میشدم، خندان نماز دار آن شرایت باترین و عرفانی ترین نمازدر دوران امرام بود».

با کارگردانی افغانی خداش درگیر جینج با طاق سرک باد، انگیزه بدر در، حضور همزمان، جبهه ایران و افغانستان، چه می پسندید؟
اینگیزه بادرم شایعه میهن پرستی و اسلام میهن پرستی است. اتحاد مردم و تفکری که رهنمایش امام خمینی (ره) بود، رابطه ایشان در حرست با یک کودتای اسلامی را د چندان میکرد. شهیدی معتقد به مسلمانانی که می خواهند کامل باشند، خالی و پر شده است و سیاستمداران دو مسلمان و برادر هستند و دو مسلمان در اتحاد میتوانند در زیر پرچمیم، کودتای اسلامی، جهاد کنند. به نظر شما رشید ک از نظر اسلام بدون تشکیل سیاست و مرزی با حمایت جهاد کانادا و تلاش به عنوان کوسور اسلامی در ازای یک جهان متحد و یکپارچه چه نتیجه ای دارد. غرور از بطلان دفاع از کانادا.

گویا ایران شهید گردیزی با خدمات پاس یک جهادگر و اندیشه من.
آره. میرداد کارگردان ۱۳۸۸ تیر شهر همدان در رسامی تحت عنوان گردمایی آزادگان جهان اسلام به عنوان درم به در بلبرینگ ۴۰۰ متر. Hamintor der Ardibehisht Sal 1390 دارای عنوان انقلابی جبهه فرهنگی سنگربنان با عنوان انقلاب فرهنگی جبهه سنگربنان با کتاب جبهه فرهنگی قرائت های یک کودتای اسلامی در مشهد تجلیل شد. بابادر ایران، مرکز درمانی خیریه، در شهرری، با کمک دیگر پز مهاجر، خدمات رسانی به رسانی دارد و درمان بماران محروم است، مخصوصاً بیماران افغانستان، میپردخت و همچانین در دانشگاه فارابی دارای آدرس شلوغ برای استادیوم است.

در مورد چرخش حضورتان، جبهه دفاع مقدس، تعریف میکرد چه نظری دارید؟
ایشان ییک کتاب درد که در بخش خاطراچ میگوید: دار یی که از روزهایی دفاع مقدس توافقی معجزه آسا در نظر یی که از راننده حی لودر افتاد که از نظر ‘پازشکی علم ممکن است نبودا زنده در مند. رنده دکتر خاکبردری بود که ی یک گلها پیشت سرش منفجر شد. باغی در کمرش تا ۲۰ ترک خوردا بود و در کرش آدما میداد. پدرام میگفت از یا پرسیدام: «پشت سرت، انفجار، چاد، چیزیت، نشید» داده شد: «مقدار تکانه است که شادم است». دار هومان، ایالت دیدیم و نیز قضیه رفعت. سری با همکران سراگش رفتیم یا رائز لودار پایین اوردیم و روی برانکرد به پشت خواباندیم. بعد از وقت من یا برگراندیم برینکارد چون غلاف است و اگر شهد باشد غنچه داریم. یا بهادری بردیم را ببین و بعد از پانسمن با اهواز فرستادم به که همچنان با خوشرویی نامه مزد بپیچد و با پناهان میکرد چت کند. بیدرام میگفت: از نظر روحی قوی هستند جناب میخورم.

Hamantur ke shamma نشانه ای از کاردید، یک جهادگر، یک شهید، یک گوردیزی است که خانواده های زیندان معروف، گوانتانامو را حمل می کند.
بابا دوست دشت با مردم محروم خشورخودش خدمت کردم کانادا. بهمین خاطر ۱۳۸۲ دوباره در افغانستان برگشت پرسیده و نشانی دارد، مردم، پکتیا، دار، ولسی، جرگه، اختائب شاد. حضور ایشان با استقلال بی نظیر و چشمگیر مردم در حالت رویارویی با شدت، اما چون آمریکایها، نمیتونند، اعضای محبوب دار میان مردم را به دوش کنند، یکبر، از کمپین شبانه، قلعه ورد. پدری پدریم، میشان آمیشون و راه آمیشون. بقیه مردم با هفتا آزاد مایکانند مانده اند و من بعد از ۴۰ ماه در زیندانهای گوانتانامو و بگرام بدرم می شوم و جسم و روحم تحت بررسی آزاد میچود است. در سال ۱۳۸۵ از ایشان آزاد میچود و پس از طرح از آزادی میگرد آز در دانشگاه منگر نشان خدمت کردم. کلینیک بنابرین در همرا امامی که پزشکی بود، دیر کرد و درانگا کوئست میکرد با کاسانی که نیازمند هستند با تصویری از رایگان خدمات نظرات پژشکی در بهد. به نظر من سطح علمی مدارس افغانستان را با این فکر که مدرسه ای در نزدیکی افتاده، این مدرسه ایجاد کنم، بعد از شهادت بابادر افغانستان، در کجا قرار دارند، بالا بردم.

با عینکه شما، در ایران، تحصیل مکارد، دیگران دیدارتان، با بدر چند، زمان قبل از شهادت چند؟
تبستان سال ۱۳۹۷ نمازت را تمام کردی قبل از شهادت بادرم از افغانستان به پا خاستی و جین دشت بشم بود. مدت زمان شچ رز همرا بدر بودم. قرص هومن چند رز میدیدام پدروم آرامبخش می خورد. خودتن را درگیر مردم نکنید، حدکال پنج شنبه و جمعه بری خودتان، زمان بزارید و کنید استراحت می بینید. ایشان در پاسخ از گفتند م میچود به عنوان مشعلش را با از دار میان باذارد و از باگویم از نامتیوانیم در مسائل شما شیم باشم. در واقع ایشان تا آخیر زنجی خداش را وقف مردم عابد بود. مادرم میگفت از ماه رمضان هامان سال ۹۷ بابا نماز شبها را با سوز عجیبی میخواند. انگار که میدانست عن شهید میچود. آقای رجایی از دوستان بادر پس تعریف میکرد به بابا ارضوی شهادت میکرد و خون من کجنگی در کار آشیانه کنونی یا چینین داعی میکند تحت تاثیر قرار گرفته است.

توافقنامه شاهداشان چتورافتاد؟
شهادت بادرام جمعه ۱۲ میرداد ۱۳۹۷ قرارداد عفت. بادر زودتر چون کوهان بالاند میچود و کرهای بعد از مانداش را انجم میداد. ان رز خیالی خوشحال بود که از پیششان رفتم، چند مرتبه او از قادر کار کار خوپی کردی و آمدی و بعد از غسل جمعه انجم داد و از ما خدا حافظی کرد. حس میکردم آن رز شهراش نورانیتر شدید بود صدای انفجار را شنیدیم را دوست داشتم. بعد از دیدیم مردم نام مسجد میدون گویا را می بینید که در آن حمله انتحاری با میانجیگری داعش انجام شد. آن رز روزگار من اولین انفجار کمبرند خود را پز و انفجار میکند ۳۳ نفر از مردم سادات شهر گردیس با شهادت میرسند و نفر گنبد به سلاح کلاشینکف مسلح می شوند. با نوک ترندزی میکند. شهرامه و پسر اما در کنار پدرام شهید میچوند. پاپرسیم ب کمک پاپدریم کا ابدا زکمی شاددا بود، میشتآباد و اورا راهی بیمارستان می کند. بدرام با آن شرایاتی که دشتند نجران مجروح انفجار بودند و گوشی را به پاسارام ​​و میداد و میگوید زنگ بزن به شاهد باگو اینگا درند مردم شهید میشوند، زاوتر کمک پارسانید. با آنکه پدرام خونریزی دشتند و خودشان ‘پازشک بودند’ و ایالت خود خبر دشتند و سررام رائز داست خود دارمی اوراند و از خودگشتگای میکانند. میگویند به مجروح دیگر بناید، سرنگم ص به عنوان دو سعه ایشان شهید میچود. Ps به عنوان شاهاداش در افغانستان، ایران، پاکستان، آمریکا، هلند، انگلستان و آلمانی ها رسامی در بازرگشدشت پدرام برگزار شاد.

سخن پایانی.
پدرام همیشه دوست دشت محل اکثر رهبری ددر کینداست، اما تو از کجا به پیش نیامد رسیدی؟ مراسم تشریفاتی من اولین سالگرد بادرم قرآن منقوش رهبر انقلاب خانواده چه هدیه ای است، هدیه اسب من کجاست؟ بابا پچتر زمان امرش را بوشد خدمت بود، با آنکه ۴۰ ماه اسیر بود، ولی در آن رفتوا آمدهی که پدرام با مردم دشت، درشای بسیاری از ایشان گرافتوم. به عنوان قلقلک و مندی و کپادروم آن را به مردم دشت نسبت دادی و این روزگار ناحق راز خمنه کرد. وقتم افغانستان میرواتیم ساعت ۵ صبح با صدا در زدن مردم نیازمند از خواب بیدار مشدیم. این روزگار گشی پدرام روی ساکت نبود و مگافت مردم کار درد، مبادله معلات شونده. مأموریت آنها فرستادن دعای شاد-پ-درام-با-پک-تریین-حال-چان است و آن محل محراب یک مسجد و نماز جمعه پیش خدا برود است. پدرام در گفتارشان کیلی شخصیت خود را مرهون ارتقاء شخصیت و تحصیلاتم دانستم. بعید میدونم بعد از شهادت ایشعان نفرتی از بدر رع وجود داشته باشه بدون حضورش به عنوان ایشان به شادیم رفت. بیدرام بختر به محور اتحاد شیعه و سنی می اندیشد. ماشین اولویت کراهی دگراچ تصمیم دشت کجاست. همیشه دوست دشتند اسلام و مسلمین پیشرفت دشت بشند. میدانم آگرا چه هستند در خدمات تانیم آدما دهنده دوستان توسط دانشگاه بشیم روح پدرمان شاد میچود. عمیدوارم روح تمام شهدای اسلام و روح شهدای مسجد امام زمان (عج) شهر گردیز شاد و راهشان پر رهرو بساد.

منبع: تقویم خرداد

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/