جهاد تبین یک نامه و شعار «خالص نشد» – قدس آنلاین | پاگاه نیوز


نویسنده، کتاب مدیریت بحران در رسنا، این نامه نامه است، یعنی اشاره به وظیفه دانستن، تبین جهاد و تکرار مقام اکثر رهبری دار که منبع گیف: جهاد تبین است. ، روایت دشتن اول و پایوست ارسانه پارادانا گارسانحاجیجا ارتباط من و مطابقت آن با جریان تحریف متن و روایات نامه و شعار و برجسته سازی آمادقی مسئول و پیام آن محدود است.

پدده “کنشگری جمعی شخصی” نسل پیام راز انحصار بخش مسئول خارج از کردستان

پدده “کنشگری جمعی شخصی” نسل پیام راز انحصار بخش مسئول خارج از کردستان

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/