جنایات زنان در دوره قاجار


گزارش های دزدی زنان در دوره قاجار بیشتر از گزارش های دیگر بود. از جمله: «دیروز دزدی به خانه رضاخان قاجار رفت و مقداری اثاثیه را دزدید و خواست آن را بردارد و اهالی خانه شوکه شدند و شروع به داد و فریاد کردند و پلیس رسید و افسر را دستگیر کرد و او را به دفتر آورد.»

زنان در دوره قاجار

رویداد ۲ همشری در اینترنت نوشت: «نظمیه» از اواخر دوران ناصری در ایران برای حفظ امنیت و مبارزه با جرم و جنایت شکل گرفت. از آن لحظه امکان ثبت و بایگانی شرح جنایات فراهم شد و در این زمینه اسنادی برای تاریخ باقی ماند. برخی از این اسناد به جرایم زنان اختصاص دارد. بار دوم که ناصرالدین قاجار به سفر وارنگیان رفت، برای برقراری نظم در ایران از امپراتور اتریش مستشاری نظامی خواست. بعدها «آنتوان دومون فورت» به ایران آمد و در بیت خلافت یعنی تهران نظمیه ایجاد کرد. بر این اساس، برای هر محله یک رئیس و قائم مقام برای رسیدگی به وضعیت امنیتی محله تعیین شد و از آن دوره در حدود سال ۱۲۶۵ نیز گزارش هایی به «گزارش وقایع مختلف یک خانه» معروف است. محله های خلافت

برخی از این گزارش ها نیز به جرایم زنان اختصاص دارد که در ادامه می خوانید:

در یکی از اسناد در مورد زنی که مستأجر مشهده حسین باکل بود، ذکر شده بود و چون کرایه خود را نپرداخت با هم دعوا کردند. پس از بررسی، رئیس محله بین آنها قرار می گذارد و بقال راضی می شود و می رود.» در سند دیگری زنی به نام «حاجی قدمشاد مطرب» ذکر کرده است که «مستأجر خانه حاجی هاشم است». خانواده.رئیس محله برای رسیدگی به اختلاف آنها…

بر اساس این سند شخصی به نام لطف الله شکایتی نوشته و مدعی شده «همسر دومش بیست روز از خانه خارج شده است». «آقای هاشم الصراف با همسرش که همسر محمد شبورجی است دعوا کرد و مچارالیا خواست برود و همسرش را طلاق دهد، گروهی از زنان از هر دو طرف حمایت کردند و دعوا کردند، همسایه ها جمع شدند، سکوت کردند. آنها تسلیم شدند”…

– گزارش های دزدی زنان در دوره قاجار بیشتر از گزارش های دیگر بود. از جمله: «دیروز دزدی به خانه رضاخان قاجار رفت و مقداری اثاثیه را دزدید و خواست آن را بردارد و اهالی خانه شوکه شدند و شروع به داد و فریاد کردند و پلیس رسید و افسر را دستگیر کرد و او را به دفتر آورد.» طبق سندی، نویسندۀ عریضه مدعی است که پس از فوت شخصی به نام نصرت، همسرش سه تکه شال کرمانی و مقداری وسایل منزل متوفی را با خود برده است. و سند دیگری حاکی از آن است که «همسر قاسم کاهیل پول‌های محمدصادق را دزدیده و در این مورد حکمی خواسته است». در سند دیگری آمده است که منزل شخصی به نام میرزا احمد مصطفی به سرقت رفته و بخشی از آن نزد همسر شخص دیگری به نام محمد کریم کشف شده است. همانطور که این سند تاریخی بازگو می کند، سرقت مذکور منجر به زندانی شدن آن زن شد.