جشنواره آواها و نواحی نبوی در بجنورد پایان یافت – قدس آنلاین | پاگاه خبرآنها زمان مبعوث رسول اسلام هستند. آئین ختم جشنوارا آواها و نواحی نبوی در بجنورد برگزر شاد.

توسط گازرش، تقدیس آن لاین، با یک انتقال اخبار و معارف الهی، بنیاد امامت و مهدویت؛ مراسم اختتامیه جشنوارا آواها و نواحی نبوی با معرفتی و تجلیل از برگازیدگان هنری با حضور محمدمهدی فدکار معاون توسعه و ریاست منابع دانشگاه آزاد اسلامی؛ سیدجواد جعفری، مدیرکل بنیاد بنیاد فرهنگی و هانری امامت، مهدویت و دگیر، دو مسئول در آستان خراسان شمالی، در دانشگاه آزاد اسلامی، یک بجنورد برگزار شاد.

دارین جشنوارا ۷۳ آثار هنری ماورد داوری قررافت که ۲۰ اثر از دوم راه یافت و ص به عنوان داوری هیئت داوران در نهایات ۶ آثار عنوان آثار برتر در اختامیه جشنواره تجلیل شندند.

giftni ast; جشنواره عالمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت به میزبانی ۱۰ وحید دانشگاه آزاد اسلامی هستند زمان با ۱۳ رجب شورا و تا نیما شعبان آدم یافتح و دور سال گری ۱۰ آستان کاشور برگزار می شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/