جزئیات راهپیمایی روز بیت المقدس و نماز عید سعید فطردر مونتاژ ستاد نبرد همراه خود کرونا استان تهران مطرح شد:

استاندار تهران عمیق راهپیمایی روز قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید سعید فطر {به دلیل} شیوع ویروس کرونا را تشریح کرد.

عقیق: محسن المنصوری در مونتاژ ستاد نبرد همراه خود کرونا در استانداری تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص برگزاری ساعت شب های خیانت، نماز عید سعید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایی روز قدس ذکر شد: پس اجتناب کرده اند ۲ سال راهپیمایی روز قدس همراه خود ملاحظه به شرایط جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید مقام معظم مدیریت برگزار تبدیل می شود. ” این مهمانی در خارج از درب برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود رعایت از واقعی {دستورالعمل ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های بهداشتی انجام شود. اجتناب کرده اند این رو مورد نیاز است مراسم بزرگداشت جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین این سیستم ریزی شود. علاوه بر این برای نماز عید سعید فطر، این نماز باید همراه خود انتخاب اقامه آن در فضاهای باز باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بنا به هر دلیلی انتخاب گرفته شود کدام ممکن است نماز عید فطر در فضاهای بسته برگزار شود، پروتکل های بهداشتی رعایت شود. در اصل کار قرار دارد.

وی شکسته نشده داد: بر مقدمه انتخاب مدیریت در مقابله همراه خود کرونا، اگر شهر در وضعیت زرشکی قرار دارد، برگزاری نماز عید سعید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب خیانت در خارج از درب ممنوع نیست، با این حال اگر شهر بخواهد آن جشن را در فضای بسته برگزار کنید در صورتی کدام ممکن است در وضعیت آبی باشد رعایت شکاف بلامانع است.برای شهرهای دارای وضعیت زرد ۷۰ سهم قابلیت محل قرارگیری سرپوشیده برای پذیرایی اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت روزی برای برگزاری مراسم استفاده شود. ۹۰ دقیقه است.برای شهرهای دارای رنگ نارنجی ۵۰ سهم قابلیت محل قرارگیری نصب شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شهرهای دارای وضعیت زرشکی ۳۰ سهم محل قرارگیری باید پذیرفته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی شک گروه بازاریابی اسلامی باید برای ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق همراه خود مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازخانه ها به همان اندازه {دستورالعمل ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط رعایت پروتکل های بهداشتی رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است اجتناب کرده اند در گذشته به مردمان اطلاع دهید کدام ممکن است وسایل خصوصی قابل مقایسه با قرآن کریم، مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به در کنار داشته باشید.

تأمین: ایسنا