جزئیات تشییع پیکر شهید الدری در مشهد
افراد مشهد در امروز همراه خود شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق فراوان در مراسم تشییع پیکر شهید اصلانی حضور یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا مشهدی ها حماسه عکس را در بزرگداشت این شهید بزرگوار رقم خواهند زد.