تکلیف فرزند «ایران» چه می شود؟ / خطرات پلنگ حاملگی را تهدید می کند


به گزارش خبرنگار اطراف زیست فارس، حسن اکبری سرپرست معاونت اطراف زیست خالص گروه ایمنی اطراف زیست تعدادی از روز پیش در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود رسانه ها ذکر شد: شواهد حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است احتمال حمل یوزپلنگ ایرانی در اسارت در استان سمنان بیش از حد است.

اواسط اردیبهشت به مستعد ابتلا به «ایران» به دنیا بیاید

بر مقدمه گزارش بهرنگ اکرامی دامپزشک معتمد گروه اطراف زیست کدام ممکن است وظیفه آزمایشات مامایی در ایران را بر عهده دارد، نتایج تمام معاینات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم فیزیکی در فینال معاینه وی حاملگی «ایران» را تایید می تنبل.

اگر روز هفتم بهمن را روز صفر حاملگی «ایران» یعنی دوازدهم اردیبهشت، یعنی نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ روز پس اجتناب کرده اند لقاح بدانیم، باید منتظر تولد این یوزپلنگ ایرانی باشیم.

ضرر ژنتیکی پلنگ احتمال باردار بودن را کاهش داد

با این حال حمید میرزاده، کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده اطراف زیست به خبرگزاری فارس ذکر شد: یوزپلنگ ها البته است ضرر ژنتیکی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است ضرر گروه دارند. احتمال باردار شدن یوزپلنگ معمولاً ۱۵ به همان اندازه ۲۰ سهم است.

احتمال سقط جنین، بی فایده زایی هر دو در حال مرگ توله پلنگ در ده روز اول مسکن

وی ذکر شد: این دلیل است در ساختار هایی معادل نگهداری یوزپلنگ در حالت نیمه اسارت، احتمال سقط جنین، بی فایده زایی هر دو در حال مرگ پلنگ در ۱۰ روز اول مسکن را نباید فراموش کرد. حتی در بهتر از شرایط، اگر یوزپلنگ به دنیا بیاید، طبیعتاً نمی توان آن را رئوس مطالب کرد.

محافظت زیستگاه مهمتر اجتناب کرده اند پرورش در اسارت است

میرزاده همراه خود ردیابی به اینکه زیستگاه های یوزپلنگ همچنان از نزدیک شکسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تضاد هستند، ذکر شد: اگرچه ساختار های تحقیقاتی معادل احیای یوز در اسارت در تعیین رفتارهای یوزپلنگ {مفید است}، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است شرایط زیستگاه شمالی در جاری زادآوری است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانیم کدام ممکن است در زیستگاه جنوبی پلنگ داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند این ۲ جهان پتانسیل وجود پلنگ موجود است، بهتر از راه محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای زیستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند گذرگاه آنهاست.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کارشناس اطراف زیست بازگشت به شد: اگر ایران سودآور شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساختار احیا در نیمه اسارت شکسته نشده دهد، می توان {امیدوار بود} کدام ممکن است در فناوری سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم یوزپلنگ های متولد شده این سیستم پرتاب در شخصیت را داشته باشیم. با این حال در هر صورت ترمیم گروه اجتناب کرده اند انگشت گذشت دردسر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر همراه خود شکست مواجه شده است.

هر یوزپلنگ ماده در هر فاصله تولد منطقی۲ به همان اندازه ۶ توله به دنیا می آورد

وی ذکر شد: در سال ۱۹۸۹ ۲ توله در اسارت در مکان نامیبیا در آفریقای جنوبی پس اجتناب کرده اند ۲۰ سال احیا به دنیا آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک زمان کوتاه پس اجتناب کرده اند تولد مردند.

بعد اجتناب کرده اند تولد در اسارت چه اتفاقی برای حیوان خانگی ها می افتد؟

مرتضی پورمیرزایی، مدیرعامل صفحه بحث پلنگ ایران در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس، دانستن درباره باردار بودن «ایران» دلیل داد کدام ممکن است این {به خودی خود} خوشایند است با این حال از نظر من. نکته در همین جا این سیستم ریزی هایی است کدام ممکن است برای این توله ها پس اجتناب کرده اند تولد آنها انجام تبدیل می شود. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ایران، مادر این توله های احتمالاً، باقی مانده است رفتار خالص یوزپلنگ را یاد نگرفته، باقی مانده است شکار نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم اینجا است کدام ممکن است به شما فرصت دهد رفتار خالص داشته باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است در گذشته اجتناب کرده اند انجام چالش باردار بودن این موضوع را به او آموزش دهیم.

وی جفت گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لقاح را موفقیت آمیز ندانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اگر برای این شانس این سیستم ای نداشته باشیم، حیوان خانگی در اسارت تنها قیمت تولیدمثل را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدت نان آور اضافه تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید