تو ماهی و من ماهی این حوض کاشی


تو ماهی و من ماهی این حوض کاشی
غم انگیز است که آنجا نباشیم

آه از نفس پاک تو و صبح بخیر
از چشمان تو و سلول فیروزه ای

چشمانت را ببند ای مخزن اسرار که هر بار
فیروزه و الماس را در افق بپاشید

ای نور باد! بذار برم
هشدار آرامش ما را به هم نزنید

شاید هرگز به تو نرسم ماه من!
چه باشی چه نباشی غم بزرگی است