تمرکز اصلی بر برخورد جدی با عاملان حوادث مشهد است. دولت با چنین اقداماتی مخالف است


رئیس جمهور همراه خود ابراز نارضایتی اجتناب کرده اند اتفاقات رخ داده در محیط تفریحی گروه سراسری فوتبال در مشهد، رئیس جمهور مجدداً همراه خود این اقدامات مخالفت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم برخورد قابل توجه همراه خود سهل انگاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها {انجام شده} تاکید کرد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در مونتاژ هیئت مقامات همراه خود تبریک حلول ماه مبارک رمضان همراه خود ردیابی به مزیت های ماه الهی عید اظهار داشت: جایگزین گرانبهایی برای انسان موجود است کدام ممکن است به مقام خدا برسد. در روایات ائمه معصومین آمده است کدام ممکن است واقعیت بندگی اینجا است کدام ممکن است انسان به مقام مولایی برسد.

رئیسی روزه داری در ماه مبارک رمضان را تمرینی مهم برای بندگی خداوند متعال دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: انسان {در این} ماه ارزشمند این شانس را پیدا می تنبل کدام ممکن است همراه خود عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفس شخصی به حریم الهی برسد. اصلاح، پرهیز اجتناب کرده اند گناه، اهلی کردن نفس، وارد نشوید.

رئیس جمهور ناهموار شدن امور مردمان را یکی اجتناب کرده اند بهتر از کارها نزد خداوند دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مدیران کشوری او را به خدمت طرفدار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: ثواب ۲ چندان است.

رئیسی اجتناب کرده اند حضور میدانی وزرای مقامات در استانداری های مختلف ملت در سفر نوروزی احترام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن برشمردن اهمیت باور همه تضمین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های مقامات، اجتناب کرده اند اعضای هیئت مقامات خواست به همان اندازه گزارش مکتوب مطالبات مردمان را بنویسند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های داده شده برای تامین مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر به معاونت اجرایی رئیس جمهور کشتی شود به همان اندازه خدای ناکرده امید مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد آنها به مقامات محقق نشود.

حمایت دقیق اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان برای محدوده سال اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت محور بعدی سخنان رئیس جمهور {در این} دیدار بود.

رئیس نمایندگی های داده ها بنیان مقامات را سرمایه ملت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: این نمایندگی ها نباید منتظر زمان تحقق همراه خود مسئولان باشند، اما علاوه بر این مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها باید {به سمت} این نمایندگی ها بروند. بر این مقدمه اجباری است در هر وزارتخانه عالی معاونت معین این پاسخگویی را بر عهده بگیرد.

وی همراه خود دقیق اینکه بهترین حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان کسب محصولات این نمایندگی ها است، خاطرنشان کرد: روزی کدام ممکن است محصول تولیدی معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان در ملت موجود است، تجهیزات ها جستجو در کالاهای درست مثل خارجی نباشند.

رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود تشکر اجتناب کرده اند استقبال اولیا اجتناب کرده اند بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها اظهار داشت: بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها {به دلیل} اولویت اجتناب کرده اند افت تحصیلی داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه به لطف خدا مطالبه کلی بود. بیماری عروق کرونر در ملت فوق العاده مدیریت شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات انتخاب به بازگشایی امکانات علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها گرفت، مردمان به انتخاب مقامات اعتقاد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تصمیم گرفت هستیم کدام ممکن است فضای آموزشی ملت سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرنشاط باشد.

رئیسی علاوه بر این گستردگی فشرده مردمان در حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات اوقات فراغت در سفر نوروزی را سیگنال نشاط اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت ایمنی در محله دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: خدماتی اجتناب کرده اند جمله کادر بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی، اورژانس، پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… ماموران مجری قوانین صمیمانه تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام می کنند.

رئیس جمهور همراه خود ابراز نارضایتی اجتناب کرده اند اتفاقات رخ داده در محیط مسابقه گروه سراسری فوتبال در مشهد، بار تولید دیگری مخالفت مقامات همراه خود این اقدامات را ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم برخورد قابل توجه همراه خود سهل انگاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها {انجام شده} تاکید کرد. .

وی در طولانی مدت به وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های مشترک برای تحکیم روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط تجاری همراه خود سایر ملت ها طرفدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: درست در این لحظه همراه خود تمهیداتی کدام ممکن است مهیا شده است اجباری است کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط تنگاتنگ همراه خود سایر ملت ها صورت گیرد. وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های مشترک».

مشارکت کردن