تلاش خانواده های عجیب و غریب برای بیکار کردن فرزندانشان!


به گزارش تابناک کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، اجتناب کرده اند ۱۵ هزار داده ها آموز موضوع تجربی استان، تنها عالی هزار نفر سودآور به ورود به مدرسه های مرتبط همراه خود این موضوع شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۴ هزار نفر اجتناب کرده اند این انواع عملاً به نیازها شخصی در محدوده موضوع تجربی بازو یافتند. باز مانده اند! جدی تر اجتناب کرده اند آن اینجا است کدام ممکن است این داده ها آموزان {به دلیل} عدم استعداد به گروه بچه ها لوفر اضافه می شوند! این سخنان مسئولین آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان هاست کدام ممکن است در کارگاه آموزشی مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران فاصله اول متوسطه اطمینان حاصل شود که تخصیص متعادل موضوع ها هر دو شبیه به هدایت تحصیلی برگزار شد. در سالن اجتماعات اداره آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بویراحمد.
حق کار عالی حق خالص است
سرپرست آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شهرستان بویراحمد {در این} کارگاه توجیهی همراه خود ردیابی به نامگذاری سال اجتناب کرده اند سوی مدیریت اظهار داشت: برگزاری این مونتاژ صادق نامگذاری سال نیست از یکی اجتناب کرده اند اساس های بی نظیر ساخت، پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انسانی اینجا است کدام ممکن است سرمایه اجتناب کرده اند مدارس انبساط می تنبل
کوروش دلشاد افزود: در بحث اشتغال یکی اجتناب کرده اند موضوعات درمورد به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شهرستان خاصه امکانات فنی، ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر است.
دلشاد یکپارچه داد: تخصیص متوازن موضوع ها یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم در مدارس است کدام ممکن است اگر هدایت تحصیلی درستی داشته باشیم به این معناست کدام ممکن است در رئوس مطالب موضوع ها تعادل خوبی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه مشاوران موقعیت رابط خواهند داشت. بین کفگیرها، داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده.”
وی افزود: حق کار عالی حق خالص است. هیچکس را نمی توان مجبور به محدوده موضوع کرد، با این حال مشاوران باید کفگیرها را راضی کنند.
دلشاد اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مشکلات ما محدوده موضوع دانشجویی است کدام ممکن است ۹ بر ایده پیگیری ها هر دو نیازهای دقیق گروه اما علاوه بر این بر ایده برخی دخالت های خانوادگی هر دو بازاریابی برای برخی موضوع ها باشد.
وی افزود: متأسفانه این سوزاک باعث شد تنها در یک واحد سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار نفر ۱۵ هزار دانشجوی معدن در یکی اجتناب کرده اند موضوع ها پذیرفته شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه عملاً به نیازها شخصی در محدوده این موضوع نرسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} نداشتن هیچ مهارتی. ، متنوع اجتناب کرده اند بچه ها عملاً به بیکاران می پیوندند.
دلشاد اظهار داشت: متاسفانه متنوع اجتناب کرده اند کفگیرها در محدوده موضوع تحصیلی فرزندشان موقعیت عقب کشیدن دارند. گاهی برای برخی موضوع ها تبلیغ تبدیل می شود، مثلا می گویند دانشجویان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر تنبل هستند! در حالی کدام ممکن است اصلا اینطور نیست.
وی یکپارچه داد: بر ایده مستندات بالادستی آموزشی، هر داده ها آموزی باید عالی استعداد را بیاموزد. در قرآن بی وقفهً عبارت کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد اشاره کردن شده است.
دلشاد اظهار داشت: داده ها سودمندی کدام ممکن است در آموزه های دینی ما آمده است، شبیه به موضوع فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر است، از {کسی که} استعداد نداشته باشد، حرفه ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کسی که} حرفه نداشته باشد، درآمد ندارد. {کسی که} درآمد ندارد {نمی تواند} تشکیل خانوار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر این مشکلات آسیب های اجتماعی را نیز جستجو در دارد، باید اظهار داشت کدام ممکن است بیکاری فساد است.
وی یکپارچه داد: نجات هر کشوری بدست آوردن به استعداد آموزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر حرف درستی زده شود آن ملت سودآور {خواهد بود}.
مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بویراحمد اظهار داشت: در بحث عدم تعادل در ، اشکال ما مشاور هر دو سرپرست نیست، اما علاوه بر این فشارهای از حداکثر کفگیرها است، با این حال پیش بینی داریم مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران برای ترغیب کفگیرها امتحان شده کنند. شهر
دلشاد در طولانی مدت اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند محورهای تعیین مقدار مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران، بحث تعادل بخش است کدام ممکن است باید همراه خود خاص مثال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثال های عینی برای بچه ها {در این} زمینه تبیین شود.

محمد جمالی افزود: بر ایده سند تغییر هر داده ها آموزی باید در طولانی مدت آموزش شخصی مهارتی را بیاموزد از داده ها آموز به هر دلیلی قابل دستیابی است انصراف تحصیل تنبل. این داده ها آموز دارای استعداد های کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن حرفه است.
جمالی یکپارچه داد: این وزارتخانه وظایفی را تحمل عنوان تعادل بخشی در موضوع هایی کدام ممکن است باید انجام شود رئوس مطالب کرده است، در حالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر تمایل {به رشته} ها اکنون به سختی بیش اجتناب کرده اند ۴ نسبت در حساب، ۲۲ نسبت در موضوع های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر، ۵۱ نسبت در علوم انسانی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه در موضوع .. تجربی .
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اظهار داشت: ۱۴ هزار نفر تنها در موضوع تجربی کنکور را اجتناب کرده اند بازو نمی دهند در حالی کدام ممکن است در موضوع علوم انسانی فاجعه است.
جمالی همراه خود ردیابی به موقعیت مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران در تحمیل تعادل در اظهار داشت: سرپرست باید روی داده ها آموز تاثیر داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه سرپرست بگوید ممکن است تاثیری ندارم خوشایند نیست. اگرچه سنت تحت سلطه بر گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی خانوار در انتخاب گیری داده ها آموز برای محدوده موضوع موقعیت دارد، با این حال سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم نیز باید امتحان شده کنند به همان اندازه {در این} زمینه موقعیت تصمیم گیری کننده ای داشته باشند.
وی همراه خود ردیابی به پوشش های آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اظهار داشت: تحت فشار {وجود ندارد} با این حال باید راه را آرم دهیم. وضعیت حال اصلاح جهت تحمیل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان را {به سمت} حساب، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع های ماهر سوق می دهد.
جمالی در حاضر آماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی ای نسبت تمایل {به رشته} های تحصیلی اظهار داشت: معمول کشوری در موضوع های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر ۳۸ نسبت است با این حال در استان ما این عدد ۲۳ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده این عدد اصلاح تنبل. اجتناب کرده اند همکاران
وی اظهار داشت: سال قبلی در شهرستان بویراحمد اجتناب کرده اند حدود ۳۹۰۰ داده ها آموز حدود هشتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد نفر در موضوع های فنی، ماهر، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها پرونده عنوان کردند کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند امتحان شده مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران متوسطه دوم دارد. ضمن اینکه امیدواریم این مورد اصلاح تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پوشش های تشویقی در شهرستان بویراحمد گام مثبتی برداریم.
جمالی اظهار داشت: خوشبختانه کارکنان جدید مدیریت دولتی همراه خود حمایت سرپرست کل این سیستم هایی {برای تغییر} این علائم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم به خوبی حرکت کنیم. دیدگاه هنری زمینه های ماهر، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها در مدارس ماهر.
حسین زاده رئیس اداره فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر اظهار داشت: متاسفانه ورودی داده ها آموزان تمایل {به رشته} تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم موفقیت متنوع اجتناب کرده اند این داده ها آموزان عملا از دست دادن این همه تخصص است.
حسین زاده افزود: دانشجویی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ورود به مدرسه لیسانس جغرافیا، گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … گرفته را همراه خود دانشجویی کدام ممکن است ساده دیپلم انرژی الکتریکی گرفته است ارزیابی کنید. {کدام یک} در بلند مدت کار کمتری پیدا می تنبل؟!
وی اظهار داشت: اکثر خانوار ها پس اجتناب کرده اند قبول نشدن داده ها آموزان در کنکور هر دو یافتن حرفه همراه خود اشکال مواجه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پس اجتناب کرده اند رد شدن در کنکور سعی می کنند در پمپ بنزین کار کنند! باید اجتناب کرده اند این کفگیرها پرسید کدام ممکن است خواه یا نه بیشتر است داده ها آموزان ماهر یاد بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد بازار کار شوند؟!
حسین زاده افزود: در سامانه ۶-۳-۳ مشکلاتی وجود داشت کدام ممکن است تعمیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون فارغ التحصیلان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر محدودیتی برای نمایندگی در کنکور ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند همراه خود ملاحظه {به رشته} تحصیلی شخصی اجتناب کرده اند موضوع های کنکور استفاده کنند. “
وی همراه خود ردیابی به تربیت کادر تخصصی در مدرسه های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داده ها اظهار داشت: مقامات {به سمت} بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی شدن اعتصاب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش دولتی {نمی تواند} این کار را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی {نمی تواند} این کار را انجام دهد. بخش چنین {خواهد بود}. بخش مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا بخش شخصی قیمت نیروی متخصص را صنوبر می تنبل.
حسین زاده همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند اصرار کفگیرها بر حضور داده ها آموزان در برخی موضوع ها، اظهار داشت: در چه شرایطی فرزندان شخصی را بسیج می کنیم به همان اندازه برایشان اشکال تحمیل کنیم؟!
وی در طولانی مدت اظهار داشت: اجتناب کرده اند مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران مدارس پیش بینی داریم کدام ممکن است شناخته شده به عنوان پیشگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموز بلند مدت پای کار بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر بهبود ملت را به راحتی کنند.