تعیین مجازات های انضباطی برای تخلفات زیست محیطی در منطقه سیکال


لطیف جفهردشتی رئیس اداره ایمنی جو زیست استان سیکل اظهار داشت: برای ۳ تخلف زیست محیطی در سیکل مجازات انتظامی صادر شده است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا رئیس اداره ایمنی جو زیست شهرستان سیکال اظهار داشت: برای ۳ تخلف زیست محیطی {انجام شده} در سیکل مجازات انتظامی صادر شده است.

لطیف جواهردشتی اظهار داشت: ۲ مورد تخلف درو کردن شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه تراکتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این منصفانه پرونده مدیریت پسماند اجتناب کرده اند سوی دیار پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر مدارک به مراجع قضایی ارجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند معامله با به اصل قانونی قرار گرفتند.

وی افزود: برای تراکتور داران اصل انتظامی پاکسازی رودخانه سورودود اجتناب کرده اند هرگونه آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسماند همراه خود حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت همکاران جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب مستندات صادر شد.

دیار علاوه بر این می بایست سازوکارهای صحیح برای پاکسازی زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید زباله تحمیل می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تایید اداره جو زیست گزارشی ماهانه اجتناب کرده اند اجرای پروژه اجرای احکام کیفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن دادگاه شهرستان حاضر می کرد.

اشتراک گذاری