تعطیلی دولت کشاورزان/ کاهش ۴۵ درصدی قیمت کودهای شیمیایی از ابتدای سال جدید – قدس آنلاین | ایستگاه خبریمدیرعامل گروه ارائه دهندگان حمایتی کشاورزی اظهار داشت: اجتناب کرده اند اول فروردین ماه ۱۴۰۱ کودهای شیمیایی فسفاته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاس را همراه خود قیمت جدید در اختیار کشاورزان قرار می دهیم.

به گزارش قدس اینترنت، حمید رسولی، مدیرعامل نمایندگی ارائه دهندگان پشتیبانی، در خصوص اصلاح قیمت کدهای فسفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاس در سال‌های جدیدترین اظهار داشت: معمولی خوردن کودهای شیمیایی در ملت ما نزدیک به نصف معمولی جهانی است. وزارت جهاد کشاورزی اجتناب کرده اند ابتدای سال ۹۰ کشتی متعدد اجتناب کرده اند اقدامات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترویجی در زمینه اصلاح خوردن کود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای آن دهه به همان اندازه سال های جدیدترین به طور منظم شاهد انبساط خوردن کودهای شیمیایی بوده ایم. اطمینان حاصل شود که افزایش خوردن کود. استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت محصولات کشاورزی.

وی افزود: در ابتدای سال ۹۸ همراه خود اصلاح نرخ فارکس تخصیصی به کودهای شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاده های کشاورزی مواجه بودیم کدام ممکن است در نتیجه افزایش ۵ برابری قیمت کودهای شیمیایی شد.

الرسولی تاکید کرد: مخالفت های وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش های فراوان مبنی بر کاهش بالقوه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت در محافل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها مختلف مانع اجتناب کرده اند این نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اصلاح نرخ محبوب فارکس برای برخی محصولات به نصف نشد. به طور قابل توجهی کودهای شیمیایی، قیمت این محصول ۵ برابر شد.

وی افزود: طی ۲ سال قبلی خوردن کودهای پتاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسفاته در ملت کاهش چشمگیری داشته است. نرخ خوردن اجتناب کرده اند نصف معمولی جهانی به کمترین میزان خوردن کاهش کشف شد کدام ممکن است بر کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد محصولات کشاورزی تأثیر گذاشت.

مدیرعامل نمایندگی ارائه دهندگان حمایتی کشاورزی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات سیزدهم موضوع قیمت کود را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند دغدغه ها در اصل کار قرار دادند.

رسولی شکسته نشده داد: در ابتدای فاصله دکتر سادات نژاد بر مقدمه گزارش های مستند، خوردن کودهای شیمیایی کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ سهم میزان پیشنهاد شده توسط وسط تحقیقات آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشکده های مربوطه ایجاد شده است. نتیجه کلاس ها کمیته تخصصی تعدیل قیمت کودهای شیمیایی بود به همان اندازه کشاورزان بتوانند یادآور قبلی خواستن شخصی را تامین کنند.

وی افزود: این کمیته تخصصی طی ۴ ماه قبلی کلاس ها متعددی برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه ها شخصی را یکبار بدون پایان به وزیر کشتی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه اصل وی در جاری حاضر در جاری مخلوط آوری مغازه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اول فروردین ۱۴۰۱ کودهای فسفاته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاسه هستیم. “کشت برای دهقانان.

رسولی در خصوص تخفیف کودهای شیمیایی نیز اظهار داشت: تخفیف کودهای فسفاته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاس اجتناب کرده اند ۳۰ به همان اندازه ۵۶ سهم است با این حال به طور معمولی ۴۵ سهم تخفیف خواهیم داشت کدام ممکن است این تخفیف را در پی ممکن است داشته باشد. به نظر می رسد مانند است همراه خود استقبال خوبی اجتناب کرده اند سوی کشاورزان مواجه شده است.

وی شکسته نشده داد: همراه خود وجود محدودیت های از حداکثر اعتباری، وزارت جهاد کشاورزی در راستای پوشش های شخصی برای حمایت اجتناب کرده اند کشاورزان انتخاب گرفته {است تا} قیمت ها را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را در موقعیت به خوردن نهاده های کشاورزی تدریجی به همان اندازه کشاورزان بتوانند همراه خود خیال دستی نهاده های می خواست شخصی را تامین کنند.

مدیرعامل نمایندگی ارائه دهندگان حمایتی کشاورزی خطاب به تولیدکنندگان کودهای شیمیایی در ملت اظهار داشت: تمام ساخت کودهای پتاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسفاته را همراه خود قیمت روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخصص اجتناب کرده اند تولیدکنندگان خانه خریداری می کنیم، به همین دلیل تولیدکنندگان ما دغدغه ای {در این} زمینه ندارند.

تأمین: تسنیم

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/