تصاویری از پرندگان در تالاب انزلیدریای خزر یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند زیستگاه های پرندگان آبزی مهاجر محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقیانوس در وسط پراکندگی جغرافیایی غازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غاز ها (غاز ها) در غرب سیبری، دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رود نیل، قوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پرندگان مهاجرت می کنند. . در فیلم زیر عکس پرندگان اجتناب کرده اند دریاچه انزلی را تبصره کنید.