ترفند یک زن باهوش برای فرار از زیرزمین آدم ربایان




{آدم ربایان} زن جوانی را کدام ممکن است به تعیین کنید مسافرش به نظر می رسد شده بود ربودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت سه روز در زیرزمین مخوف شخصی زندانی کردند به همان اندازه اینکه گروگانشان همراه خود نقشه ای خوب توانست اجتناب کرده اند بازو آنها خطرناک تنبل.