تخلف دو دستگاه دولتی از سقف استثنایی کارمندان
جبار کوشچنژاد اظهار داشت: در روزهای پایانی سال قبلی مونتاژ ای همراه خود مسئولان هیات مدیره {حقوق و دستمزد} ملت برگزار کردیم کدام ممکن است در آن انواع اجتناب کرده اند وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونان این سیستم بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه امور اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی نمایندگی داشتند. . وی تاکید کرد: {در این} مونتاژ با توجه به موضوعی کدام ممکن است درمورد به کارمندان بود، مطالبی مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برخی اجتناب کرده اند کارمندان حاضر نشد.