تاکنون ۲۰۰۰ قطعه پرنده مهاجر وارد تالاب ایوان شده است


گزارش کردن پذیرش دردعلی رضا محمدی گفت: این پرندگان از مناطق مختلف از جمله عرض های شمالی، آسیای میانه و حتی سیبری به این شهرستان مهاجرت می کنند.

وی افزود: محیط بانان نیز در قالب هستند تیم های روزانه دو و سه پرنده شورشی از ابتدای فصل مهاجرت، گشت‌های نگهبانی و حفاظتی تشکیل داده‌اند و این پرندگان مرتباً تحت نظارت محیط‌بانان هستند.

و محمدی ادامه داد: طبیعت شهرستان ایوان این روزها سخاوتمندانه پذیرای پرندگان مهاجر است و این پرندگان که تالاب ها و زیستگاه های شهرستان ایوان را برای زمستان انتخاب کرده اند تا پایان آذرماه میهمان این شهرستان هستند.

گفت: ایوان شهر با فیگو استبرکتیکی از مقاصد اصلی پرندگان مهاجر در تمام فصول سال به ویژه زمستان است

مهر