تاریخ ورود به مراکز اهدای خون اهواز در ماه مبارک رمضان اعلام شد


روابط کلی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گذشته تاریخی بدست آمده امکانات اهدای خون در ماه مبارک رمضان را ادعا کرد.

خواستن مبتلایان به خون تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی است، لذا اجتناب کرده اند اهداکنندگان تقاضا تبدیل می شود تواند به شما کمک کند گروه سوئیچ خون در تامین خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتقات می خواست مبتلایان به امکانات اهدای خون مراجعه کنند.

بر ایده این گزارش، ساعات پذیرش اجتناب کرده اند شنبه به همان اندازه چهارشنبه اجتناب کرده اند ساعت ۷:۴۵ الی ۱۳:۳۰، عصرها اجتناب کرده اند ساعت ۱۷:۴۵ الی ۲۲:۳۰، صبح های پنجشنبه اجتناب کرده اند ساعت ۷:۴۵ به همان اندازه ۱۲:۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصرها اجتناب کرده اند ۱۷:۰۰: ۴۵ به همان اندازه ۲۲:۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه اجتناب کرده اند ساعت ۸:۰۰ به همان اندازه ۱۳:۰۰.

مردمان می توانند برای اهدای خون به ۲ پایگاه اهدای خون اهواز (گروه سوئیچ خون اهواز واقع در دبیرخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه سوئیچ خون در میدان شهید بندر «چار شیر») مراجعه کنند. از گرفتن مقوا سراسری الزامی است.