بیش از ساحل ۹۹ دسی دی شمال کوشور آزادسازی سایه ست – قدس آنلاین | پاگاه نیوزوزیر کشور با ایثار سفر رز جمعه رئیس عامه و حیات دولت با مازندران تحفه: تقریباً تمام سواحل دو ایالت آستان مازندران بهجاز به اندازه کیلومتری است که می بینید آزاد شدا و آیت الله رئیسی درین صفراز آزادین.

به گذرش قدس آنلاین، رسانه کردی احمد وحیدی: قانون اساسی ریاست جمهوری به نظر آزادسازی، سواحل مازندران به عنوان یک انتخاب، انتخاب دولت و دولت های بودند، بقاطعیت و باتور. کامل، احوال، و اتخاذ آن.

وای بزدیدهای مدنی، پارسی ماهمترین مسائل آستان، حضور در اجتماع فرهختگان و اقشار مختلف مردم، حضور در جلسات مشاوره اداری و مسائل مبرم و مشکلات من مانند قبل کارشناس و اور تهران انگام شاده آست، از مهماندار ماهمارین صفرین بهرامه.

وزیر کوشور در پساخ با یک سوال درباره بازگشایی مرز زمینی عراق از نظر دو بازدید کننده ایرانی چون شایعه شیوع ویروس کرونا شش بار هست قطعا چه چیز خاصی دارد ما نداریم آن را دوست دارم

منبع: ایران

انتهای خبر/

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/