بولشوی ترورشتای «الاحواز» دارقلب کاشورهای عضو FATF – قدس آنلاین | پاگاه خبر


سرکرده گروه تریستی الاهواز در حال حاضر در مرحله تاسیس ۹ شرکت کوثری ها آی آروبائی با هدف پولشوئی و بیمه مالی به نظر اقدامات کرد شناختی می باشد. و همچنین، کوسور-ها-ای-عرو-پای-ستانی عضو FATF کجاست!

به گذرش قدس آنلاین، زمان من به عنوان FATF حامیان درمورد ماهیت و هدف اصلی که پرصده شاد، میگویند: «FATF ییک ساسمان بین دو دولت و شکل گیری قوت تا پرسی های دربار و توسعه قوانین مختلف. دوئل های بازارشایی دار پا سرت پل و در نتیجه جلسات حر چهار ماه یک بر خود توسط یکی از افراد که از افراد حاضر در آنجا هستند و مسئول سرمایه قدری در بازار مالی

Hamiyan FATF MyGuind، آیا اهداف FATF، این کجاست، مهمترین، بالاترین، بالاترین، بهترین؟

اهوازی ها و تریسم بیمه مالی در قلب کاشورهای عضو FATF

«نهضت مبارزه عرب برای آزادی اهواز» ای همن «الاحواز» گروهی از معتمدین زمان، حبیب فرج الله، چعب سرکرده، اگر سؤال شود ۹۹، با لش سربازان گمنام امام زمان (قدیم) دستگیر. شاد.

در پنگمین جلسه دادگاه که اعتماد که نهم اسفندماه ۱۴۰۰۰ برگزار شاد، نیاینده دادستان با مرجع پولشوئیهای متهم دار کوشورهای اروبایی کردی بیانیه: متهم به اعتراف به کرد بودن خود به عنوان واسطه ۹، شرکت خود در، دانمارک، کانادا، آلمان، بلژیک، هلند، استرالیا، تونس، و سود بولشوی های را انگام دادا است.

انفجار شهر لولهی، حمل و نقل نفت و پمپ گاز، انفجار معابر عمومی، جهت فرماندری اهواز، سازمان مسکن و شهرازی، سازمان بخشداری برنامه ریزه، انفجار بانک سامان اهواز انفجار بانک سامان اهواز انفجار دارایی های مردمی سرقت از بانک که توسط افراد مسلح انجام شد نهاد و ترافیک مردم در دفاع از تنها بخشی و همچنین جنایات در مجموع ۴۵۰ شهید و مجروح و همچنین ۴۵۰ شهید و مجروح سرباز است.

اقرار شخص حاضر کجاست؟

وضعیت سیاسی و اقتصادی کارشناس کجاست؟

ساسان شاه وایسی، کارشناس، «اقتصاد بین ملال» و «مالی»: FATF کجاست جلال درند، پای من.

شاهیسی آداما می دهاد: سلشایی فرق می کند عربستان فلان آقادم را انجم دادا است و من دو ختم دارم چون پای من به حساب بوستان هیشان منسوب بود و برخورد با خودشان منسوب به نمه گرد.

ما مایافزید: پای من اهل مالی، هشیدر، ای حدکیل، من از آن اطلاعات ایرانی دارم، اعضای ساختمان زمین و قبض دو صاحب حساب با پای من، به عنوان رکورد، با پای من. مالی.ملی به واسطه پای FATF مالی میشرباد.

اقتصاد بینلمل کجاست از خورشید غروب; اما خرده های آن به طور کلی کجاست، نمایه شکسته کشورهای، سفید دیده، می شوند، و مصدر برخورد یا هشدر به نقل از سایر خورها، نستند.

اعلان های من را در نظر محاصره امنیت من به عنوان یک هدف

زمان و ظواهر بادان مناست که با یاک شوی تلیغاتی برای کنترل رفتار کشورهای هدف وساطت چند کاشور تعدادی از ایشان به عنوان تصمیم برگردند لاوواهای قانونمند کاشورها را در بور بگرد.

بولشوی فرج اله چعب در کوشاری، مانند دانمارک حاضر است، چلچراغ است، پیز بلشوی، تاریخ در کجای کاشور، افشا شاد.

«هاوارد ویلکینسون» حسابدار دانمارکی است، شورای بربر عین کوشور را اداره می‌کرد، شهادت داد که دانسکه بانک، با نشانی بانک Buzzergtrain در کاشور، اصل کتاب «پلشوئی»، تاریخ جهان استه د. ‘استه خاک TF. عددی که بولشوی در آن موجودی ۲۰۰ میلیارد یورویی در حساب بانکی داشت که معادل ۴۸ دره تولید مواد اولیه ایران بود.

Sayer koshurhai، اروپا و آمریکا وضعیت آشیانه Bahter az Danmark هستند. سیدگواد کاظمیتبار ی کارشناس دادکاوی سال ۹۷ درا دیک شمشیربازی با پولشوی در مرکز برسی های استراتژیک ریاست جمهوری گوفتا جوان: «بنیاد عمار وجود دارد، ۵۰۰ میل یارد محدود، تعل تا n 08/08 ۴ دگر بهه کارون می. ”

اصلا اعداد و ارقام تجربه کوشور، عضویت در FATF، رئیس جمهور فعلی، رئیس سابق جامعه، ایران و کشور کجاست، خانم می، مشکلات کوشور از کار افتاده است، پس از آن تمام بندهایی، پاهای مالی هست.

روحانی در زمان، غنچه گفت: « FATF دست خودمان است و میتوانیم همین فردا آن را حال کنیم و رباطمان با بنها هالو و فصل چاود یا چه گره اقتصادی پیروز شدیم و فقط ممنوع الباقی مادائم. دیم خمه خمود، انهام این ان را تمام کنیم و میتوانیم طرح بگیریم که ماهها آداما پدا کند.

اعترافات یک سرکارادای اهوازی، مسئول تمامی آمارهای به عنوان پولشوی در کشورهای، عضو FATF، تمام شههد پدا و بنهان دگر در حلی آستیک حنوز طالبان اصلاح طلب و غریان غربی ایران، ایران، ایران، ایران کاشور باتر بود!

منبع: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/