بورل: با خاطرات جایی که او هست موافق است، هفتا خیلی گرم – قدس آنلاین | پاگاه خبرجوزپ بورل، افسر سیاست خارجی فدرال، اروپا، با دنبال، گی امروز، جمعه با امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، جمهوری اسلامی، و آمیدوار استکا دار، که در آنجا اختیار دارد، دوست پدر کانیم.

به گذرش قدس آنلاین، بورل امروز، رسانه کردی، که، شادت عمیدوار، به دستیابی، اگر موافقید حق ست کجاست. اما ما تأیید می کنیم که این همان چیزی است که شما در مورد آن می گویید.

شما دیپلم اروپا نز رز جمعه با فکس خبر منتظرم بودید قرارداد جدید با ایران دکتر چند رز ایندا توسط داست اید.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/