به دنبال اطلاعاتی در مورد عدم تحمل کربوهیدرات / مقاومت به انسولین پس از رژیم طولانی کم کربوهیدرات باشید. : تغذیه


در مورد سازگاری با چربی و چگونگی ایجاد حساسیت و عدم تحمل کربوهیدراتها در اثر عدم دریافت طولانی مدت کربوهیدراتها ، که باعث افزایش مقاومت به انسولین می شود ، بخوانید. من با اصطلاح اصطلاحات تازه کار هستم ، بنابراین به دنبال اطلاعات / افکار در این زمینه هستم. هرگونه اطلاعات در مورد استرس هورمونی و سلامت باروری ناشی از رژیم کم کربوهیدرات نیز توصیه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید