بر اثر اصابت موشک به لهستان حداقل دو نفر کشته شدند/ آیا ماموریت روسیه پرتاب موشک ها بود؟بر اثر اصابت موشک به لهستان حداقل دو نفر کشته شدند/ آیا ماموریت روسیه پرتاب موشک ها بود؟ اخبار تجارت