برگزاری جلسات مدیریت کم آبی در شهرستان های دشت آزادگان و حمیدیه


 کارگاه های آموزشی – توجیهی مدیریت ساخت در شرایط کم آبی همراه خود حضور متخصصان شیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبزی پروران در شهرستان های حمیدیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشت آزادگان برگزار شد.

به گزارش روابط نهایی شیلات خوزستان، همراه خود ملاحظه به محدودیت های دارایی ها آبی در سال جاری به طور قابل توجهی در حوضه های آبریز کرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت مدیریت کم آبی جلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب های بالقوه وارده به صنعت آبزی پروری استان خوزستان، کارگاه های آموزشی –توجیهی مدیریت ساخت در شرایط کم آبی همراه خود حضور متخصصان شیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبزی پروران در شهرستان های حمیدیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشت آزادگان برگزار شد.

براساس این گزارش، ضمن توجیه آبزی پروران به محدودیت های تامین آب مهمترین موضوعات مطروحه در این دوران ها را می توان نظارت از واقعی بر کنار هم قرار دادن سازی استخرهای پرورش ماهی، رعایت رهنمودها دقیق ماهی دار کردن مزارع برای ادغام کردن: تراکم، وزن صحیح پرتاب ماهی، پایش شرایط استخر در کل فاصله پرورش، غذادهی اصولی در کل فاصله پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممانعت اجتناب کرده اند انباشت غذای اضافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کوددهی، برای تضعیف هدررفت آب هر دو تعویض آب همراه خود اعمال مدیریت دقیق برشمرد.
مورد نیاز به یادآوری است، این دوران ها به صورت پیوسته به همان اندازه بالا فاصله پرورش سال جاری در سایر شهرستان ها نیز برگزار ممکن است.