برگزاری انتخابات هیئت های ورزشهای رزمی مازندران


به گزارش تابناک مازندران، اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها استان مازندران در انتخاباتی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامنه وسیع در راستای احراز ریاست هیئت ورزشهای رزمی استان مازندران دیروز در وسط استان مازندران شهر ساری همراه خود حضور رئیس فدراسیون صفحه بحث ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود احراز صلاحیت ۵ کاندیدا {در این} مجمع انتخاباتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور دکتر حسن رنگرز سرپرست کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها استان مازندران برگزار گردید.

{در این} میان سه نفر اجتناب کرده اند کاندیدا به استعفا اجتناب کرده اند انتخابات روی رساندن در جهان رقبا حاضر نشدن ۲ نفر اجتناب کرده اند کاندیدا به تماس گرفتن آقایان وحید رضا باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهمن لورایی در جهان رقبا انتخابات حضور داشتند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند برگزاری انتخابات اعضای حاضر در مجمع انتخاباتی به سخنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های ۲ کاندیدای احترام گوش فرا داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت آقای مهندس وحید رضا باقری همراه خود انواع ۲۹ رای اجتناب کرده اند ۳۱ رای حاضر در مونتاژ شناخته شده به عنوان ریاست هیئت صفحه بحث های ورزشهای رزمی استان مازندران محدوده گردیده است در نهایت ریاست احترام فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران این رای قاطع اعضای مجمع انتخاباتی را به آقای مهندس وحید رضا باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بازی های رزمی استان مازندران تبریک آموزش داده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت برای بازی رزمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این استان نیازمند شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای گروه بازی های رزمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای مجمع انتخاباتی اجتناب کرده اند این محدوده فوق العاده خرسند شده‌اند .