برنامه ریزی سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دلاری برای صنعت پتروشیمی در مکران – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


مدیرعامل نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی اظهار داشت: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود در سال های بلند مدت بیش اجتناب کرده اند ۴۰ میلیارد دلار در قلمرو مکران در بخش های بالادستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین دستی پتروشیمی شود.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، ایران شناخته شده به عنوان بهترین دارنده دارایی ها هیدروکربنی روی زمین، پتانسیل بالایی برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهش ساخت در صنعت نفت ملت دارد، مشروط بر اینکه این دارایی ها نفت، سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت در مقابل صادرات به صورت نپخته متراکم شوند. ، در پالایشگاه های نفت، پتروشیمی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع تکمیلی (زیرین انگشت پتروشیمی ها) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر شخصی را {به سمت} زیرین زنجیره قطعا ارزش آن را دارد باز می کنند.

به طور گسترده همه عامل اجتناب کرده اند کالا دارایی ها هیدروکربنی گرفته به همان اندازه مونتاژ پالایشگاه های نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید …پتروشیمی هاسپس {به سمت} رشد صنایع تکمیلی می رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هر قدمی کدام ممکن است برداشته تبدیل می شود، میزان قطعا ارزش آن را دارد آفرینی، اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب اجتناب کرده اند جریمه ها به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت، حتی قطعا ارزش آن را دارد افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید.استفاده کنیدرا انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه برای صنایع تکمیلی فوق العاده اصولاً اجتناب کرده اند پتروشیمی است (تعیین کنید ۱).

رئیس معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ «ساخت» را نامیدند. محققین اطمینان حاصل شود که رئوس مطالب جاده عمومی تجهیزات اجرایی ملت همراه خود امتیازات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی بر حمایت اجتناب کرده اند ساخت خانه کدام ممکن است جایگزین های شغلی تحمیل می تدریجی، آن را «اشتغال زایی» نامیدند. به همین دلیل تحمیل اشتغال همزمان همراه خود رشد زنجیره قطعا ارزش آن را دارد در صنعت پتروشیمی باید یکی اجتناب کرده اند انتخاب های وزارت نفت باشد.

تعیین کنید ۱

چون آن است اجتناب کرده اند تعیین کنید ۱ تفسیر تبدیل می شود، در حلقه های زنجیره قطعا ارزش آن را دارد در صنعت نفت، بخشی کدام ممکن است داروها اولین صنایع تکمیلی را تامین می تدریجی.صنعت پتروشیمینمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی شناخته شده به عنوان نهاد حاکمیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گذار این صنعت مسئولیت دارد برای تامین داروها اولین صنایع پتروشیمی (صنایع تکمیلی) این سیستم ریزی تدریجی.

به معنای واقعی کلمه هستند، اگرچه هدف باقی مانده باید بر رشد صنایع تکمیلی در ملت هدفمند باشد، با این حال این امر تنها در سطوح زودتر به طور قابل توجهی درصنعت پتروشیمی»ساخت داروها اولین می خواست صنایع تکمیلی. اجتناب کرده اند این رو رشد متوازن صنعت پتروشیمی حائز اهمیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گذاری این صنعت {به درستی} انجام نشود، این سیستم های رشد ای در صنایع تکمیلی به نتیجه نمی رسد.

پس اجتناب کرده اند روی کار برخورد کردن مقامات سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری پروژه وزارت نفت، سوالات مختلفی دانستن درباره انجام نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی شناخته شده به عنوان تحت سلطه صنعت پتروشیمی ایران مطرح شد کدام ممکن است در ۴ موضوع قابل ساختار است:

  1. رویکرد نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی نسبت به این سیستم های خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه تمام مقامات در گذشته چگونه است؟ خواه یا نه این نمایندگی این سیستم ای برای رشد متوازن صنعت پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت طیف گسترده ای از محصولات اساسی پتروشیمی دارد؟
  2. خواه یا نه این نمایندگی این سیستم ای برای احداث وسط جدید پتروشیمی در محور عسلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشار دارد؟
  3. رویکرد نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی در بخش دیپلماسی قدرت چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه این سیستم ای برای مدیریت بازار کشورهای قلمرو دارد؟
  4. این سیستم نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی برای محلی سازی کاتالیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با داده ها صنعت پتروشیمی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های نمایندگی های داده ها بنیان چیست؟

{در این} راستا برای {پاسخ به} سوالات مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی واقعیت صنعت پتروشیمی مرتضی شهرزایی، مدیرعامل نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی ایران نشستیم به صحبت

مشروح این مصاحبه به رئوس مطالب زیر است:

* رمزگشایی اجتناب کرده اند پوشش نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی در مقامات سیزدهم

عالی پرس و جو اساسی دانستن درباره نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی، رویکرد حال آن چیست؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی در تعدادی از ماهی کدام ممکن است در مقامات سیزدهم آغاز به کار کرده چه اقداماتی را در اصل کار قرار داده است؟ پوشش این نمایندگی چیست؟ خواه یا نه این سیستم هایی کدام ممکن است مقامات در گذشته تصمیم گیری کرده افتادگی شده هر دو بازنگری شده است؟

اولین پوشش وزارت نفت در بخش پتروشیمی محافظت سرمایه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد سیاسی همراه خود ساختار های زودتر است.

هم مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم وزارت نفت بر تداوم این سیستم‌های سراسری صنعت پتروشیمی اصرار دارند، هرچند این سیستم‌های بی نظیر این صنعت پایان دادن زنجیره قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است این سیستم‌هایی وجود داشته باشد کدام ممکن است گمشده منطق مشاوران باشد. .

پوشش دوم اینجا است کدام ممکن است پازل محصولات صنعت پتروشیمی باید {به دقت} بازرسی شود. باید محصولات استراتژیک می خواست مقامات تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای تولیدی آن در صنعت پتروشیمی مستقر شوند. به این انجمن می توانیم صنعت پتروشیمی متعادلی اجتناب کرده اند تذکر انتخاب محصول داشته باشیم.

چون آن است می فهمید «محصولات تولیدی» در صنعت پتروشیمی شناخته شده به عنوان «داروها اولین» در صنایع تکمیلی استفاده تبدیل می شود، به همین دلیل حیاتی است همراه خود رشد متوازن پتروشیمی، داروها اولین می خواست صنایع تکمیلی اجتناب کرده اند موجود در ملت تامین شود. صنعت، انتخاب محصولات تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی به واردات اجتناب کرده اند کشورهای خارجی.

علاوه بر این در جاری بازرسی «ماناتق» برخی تعهد ها هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سومین پوشش نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی است. در مناطقی کدام ممکن است شرایط برای اجرای ساختار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد‌های خاص فراهم نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل پیشرفت ساختار‌ها ضعیف است، طبق بازرسی‌های کارشناسی بازرسی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وضعیت جدید منتقل می‌شوند.

شناخته شده به عنوان مثال، تعهد ای قابل دستیابی است پرمصرف آب باشد با این حال در یک واحد قلمرو خشک اجرا شود کدام ممکن است حتی برای تامین آب آشامیدنی خانگی نیز ضرر دارد، به همین دلیل وضعیت تعهد قطعا باید تنظیم تدریجی. هر دو مثلاً ورود به مبانی صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربری های بومی عالی ساختار خاص {وجود ندارد}، به همین دلیل وضعیت این ساختار نیز باید تنظیم تدریجی. در این دوران مختصر سه ماهه، چندین تعهد را مجددا تعیین مقدار کرده ایم. شناخته شده به عنوان مثال جاده اتیلن مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده دینا اتیلن اجتناب کرده اند جمله این تعهد ها هستند کدام ممکن است سعی داریم {در این} تعهد ها امتیازات آمایش سرزمین را سبک تذکر قرار دهیم.

به طور گسترده کانون اصلی نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی مقامات سیزدهم بر رشد زنجیره قطعا ارزش آن را دارد در صنعت پتروشیمی است. در سال های جدیدترین بنا به دلایلی کانون اصلی ساخت روی محصولات خاصی مربوط به متانول {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق آمار قابلیت ساخت این محصول به ۴۰ میلیون تن خواهد رسید با این حال به همان اندازه چه ابعاد بیشتر است همین مقدار پروپیلن ساخت شود. هر دو {در این} قابلیت ساخت متانول، داروها معطر در اساس محصولات اساسی پتروشیمی بیش اجتناب کرده اند مقدار حال بود.

بر ایده تحقیق {انجام شده} به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۱ (نوک این سیستم ششم رشد) قابلیت اسمی ساخت پتروشیمی ایران به ۱۰۴ میلیون تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ساخت پتروشیمی ایران به ۱۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۹ میلیون تن خواهد رسید. به همان اندازه نوک این سیستم هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتم رشد.

۴۰ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی در قلمرو مکران

خواه یا نه نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی این سیستم ای برای رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل عالی هر دو تعدادی از وسط پتروشیمی تولید دیگری در هدف محورهای ماهشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عسلویه دارد؟ وزیر نفت در روزهای ابتدایی وزارتش در مصاحبه ها بر تحمیل مجتمع های شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل وسط پتروشیمی تاکید کرد، خواه یا نه اقدامی {در این} زمینه تکمیل شد؟

اولین وسط پتروشیمی ایران شناخته شده به عنوان قلمرو ویژه مالی پتروشیمی ها در ماهشهر راه اندازی شد. سپس قلمرو ویژه مالی قدرت پارس در عسلویه در اصل کار رشد قرار گرفت. همراه خود ملاحظه به محدودیت این بخش برای رشد اصولاً صنعت پتروشیمی، باید سایر بخش ها را برای مونتاژ وسط پتروشیمی تحقیق کنیم.

قلمرو مکران هم اکنون توسط دست تحقیق برای تحمیل پالایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع های شیمیایی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی در قلمرو می باشد. قلمرو مکران قلمرو ای بکر همراه خود ورود صحیح به آب است کدام ممکن است {نیروی کار} مناسبی نیز دارد. اجتناب کرده اند تذکر جغرافیایی، این قلمرو یکی اجتناب کرده اند امیدوار کننده ترین مناطق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی تبدیل می شود در دهه های بلند مدت بیش اجتناب کرده اند ۴۰ میلیارد دلار در صنایع بالادستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین دستی پتروشیمی شود.

اگرچه در بازتاب وزارت نفت این سیستم خوبی برای رشد قلمرو مکران نداشت، با این حال هلدینگ های پتروشیمی {در این} قلمرو این سیستم های خوبی را در اصل کار قرار داده اند.

با اشاره به این ساختار ها اصولاً دلیل دهید. این سیستم ها چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر پیشرفت داشته است؟

اخیرا به صورت حضوری اجتناب کرده اند قلمرو بازدید کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تعهد ها را اجتناب کرده اند تذکر سهم پیشرفت تعیین مقدار کردم. برخی اجتناب کرده اند تعهد ها ۴۰ به همان اندازه ۴۵ سهم پیشرفت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت پیشرفت آنها صحیح است. اجتناب کرده اند تذکر زیرساختی اسکله صادراتی خوبی {در این} قلمرو تحمیل شده است. علاوه بر این اجتناب کرده اند تذکر مسافت نیز این قلمرو دارای مزیتی است از منطقی۲۰۰۰ کیلومتر به عوامل صادراتی ایران نزدیکتر اجتناب کرده اند خلیج فارس است.

تعاملات ما همراه خود کشورهای آمریکای لاتین خوشایند است

این سیستم نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی در بخش دیپلماسی قدرت چیست؟ بازارهای کشورهای همسایه مربوط به عراق ظرفیت خوبی برای صادرات دارند. رویکرد وزارت نفت برای مدیریت بازارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم همراه خود کشورهای خارجی چیست؟

در راستای پوشش های مقامات سیزدهم کدام ممکن است بیشتر مبتنی بر همکاری مالی همراه خود کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو گرایی است، ما در وزارت نفت این پوشش را دنبال می کنیم. رویکرد ما همکاری همراه خود فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای مختلف همراه خود تکنیک دانش، عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت است. شناخته شده به عنوان مثال الان تعاملات مالی ما همراه خود کشورهای آمریکای لاتین خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند این ملت ها مذاکرات خوبی داشته اند کدام ممکن است در نتیجه هماهنگی شده است. همراه خود ملاحظه به شرایط تحریم، دلیل اصولاً دانستن درباره این تعاملات به صلاح نیست، از رژیم سلطه برای ما مزاحم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت سراسری {در این} قراردادهای مالی آسیب می بیند.

منشا این رشد روابط را در انتخاب میهمانان خارجی در پانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست می بینید کدام ممکن است همراه خود وجود محدودیت های کرونا تن بازدید کننده خارجی {در این} نمایشگاه حضور داشتند به همان اندازه بتوانند اجتناب کرده اند قابلیت محصولات پتروشیمی ایران استفاده کنند. {روابط ما} همراه خود کشورهای تولید دیگری رو به افزایش است، با این حال همراه خود رعایت شبیه به سه نکته حکمت، عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت، دیپلماسی گدایی را نمی پذیریم، از این رویکرد در نتیجه شکست ملت تبدیل می شود.

در مقامات سیزدهم روی سراسری کردن صنعت پتروشیمی کانون اصلی داریم

در سخنان خواهید کرد بحث محلی سازی صنعت پتروشیمی اصولاً مورد ملاحظه قرار گرفته است. خواه یا نه این سیستم هر دو رویکرد جدیدی {در این} زمینه موجود است؟

یکی اجتناب کرده اند پوشش های نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی بر سراسری شدن صنعت پتروشیمی هدفمند است. بعد از همه این بدان معنا نیست کدام ممکن است قبلی {در این} مورد کارساز نبوده است، ۹، همه {در این} زمینه کار کرده اند، با این حال ما قصد داریم به صورت خاص تری به این موضوع بپردازیم.

وزیر تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری به رویداد روز پتروشیمی حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن بازدید اجتناب کرده اند برخی محصولات استراتژیک مربوط به کاتالیست، قول داد به همان اندازه نوک مقامات سیزدهم تمامی کاتالیست های می خواست صنعت پتروشیمی محلی سازی شود. او تایید کرد.

تعداد انگشت شماری مونتاژ همراه خود فعالان کاتالیزور را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم فرآیندی برگزار شده {است تا} بتوانیم برای سال بلند مدت این سیستم ریزی کنیم. خوشبختانه، مصرف کنندگان کاتالیزور قراردادی را همراه خود عالی نمایندگی تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری برای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی کاتالیزورها امضا کردند.

در سال ساخت بیشتر مبتنی بر داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی انشالله همراه خود کمک نمایندگی های داده ها بنیان فوق العاده امیدواریم مشوق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها استفاده شده می خواست محلی سازی شود. همراه خود این کار استفاده اجتناب کرده اند از دستگاه ایرانی در صنعت پتروشیمی نیز افزایش خواهد یافت، از داده ها ممکن تصمیم گیری کننده نوع کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه است، به همین دلیل وقتی داده ها آن ایرانی باشد، از دستگاه ایرانی بر ایده آن استفاده تبدیل می شود.

در صنعت پتروشیمی با بیرون ریسک است/ ایران به قطب قلمرو ای پتروشیمی تغییر تبدیل می شود

در نهایت، اگر نکته ای موجود است کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنید در گفتگوی ما اجتناب کرده اند قلم افتاده است، لطفاً به ما بگویید.

صنعت پتروشیمی صنعت ارزشمندی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند هر مرحله فرآوری قطعا ارزش آن را دارد خوراک هیدروکربنی را ۲ برابر می تدریجی. بعد از همه بیشتر است بگوییم به همان اندازه نوک سریال قطعا ارزش آن را دارد برخی اجتناب کرده اند این محصولات تعدادی از صد برابر خواهد بود.

زیباترین توضیح دادن اینجا است کدام ممکن است صنعت پتروشیمی را تجاری «قطعا ارزش آن را دارد افزوده» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «با بیرون ریسک» توضیح دادن کنیم. این بدان معناست کدام ممکن است در صنعت پتروشیمی ریسکی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن شکی نیست. اجتناب کرده اند سرمایه‌گذارانی کدام ممکن است توان پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت اجرای ساختار‌های راهبردی در صنعت پتروشیمی را دارند دعوت می‌کنم جایگزین سرمایه‌گذاری با بیرون ریسک {در این} صنعت را اجتناب کرده اند انگشت ندهند، این اقدام ۹ تنها به نفع سرمایه‌گذاران نیست، اما علاوه بر این نیازهای تولیدی ملت را نیز به در کنار ممکن است داشته باشد. اجتناب کرده اند محصولات پتروشیمی علاوه بر این بردن خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحمیل جایگزین های شغلی صحیح، قطعا ارزش آن را دارد افزوده تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدهای ارزی ملت افزایش خواهد یافت.

بر ایده پیش‌سوراخ بینی موسسات اصلی بین‌المللی، در بلند مدت به دلایلی اجتناب کرده اند جمله کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی تقاضا برای فرآورده‌های سوختی به صفر می‌رسد، با این حال تقاضا برای محصولات پتروشیمی رو به {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا برای محصولات پتروشیمی سالانه ۵ سهم افزایش می‌یابد. . بیایید اصولاً روی صنعت پتروشیمی ایران کانون اصلی کنیم به همان اندازه اجتناب کرده اند تحولات جهانی عقب نمانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت همراه خود ضرر مواجه نشویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدم همراه خود این سیستم ریزی از واقعی می توانیم به وسط پتروشیمی قلمرو تغییر شویم، به همین دلیل صنعت پتروشیمی ایران کشورهای همسایه است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این محصولات مختلف پتروشیمی را ساخت می تدریجی.

تأمین: فارس

ts/

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/