برنامه ریزی برای توسعه ورزش و فرهنگ کشتی


جلال زهرایی رئیس شورای کشتی پهلوانی استان اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زورخانه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در اصفهان، گفت: مهرماه هیئت را عرضه گرفتیم، در گذشته اجتناب کرده اند آن هم کارهایی {انجام شده} بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند هم رسیدیم.

وی شکسته نشده داد: بعد اجتناب کرده اند تعدادی از سالی کدام ممکن است هیئت اصفهان در لیگ ورزشی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب هایی کدام ممکن است پایین بالا گذاشتیم، به هر طریقی توانستیم در لیگ نمایندگی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع انفرادی دوم شویم.

الزهرایی افزود: این سیستم‌ای کدام ممکن است انتظارش را نداشتیم مسابقات قهرمانی انفرادی بزرگسالان در سال ۱۴۰۰ بود کدام ممکن است همه اینها {به دلیل} این سیستم‌ریزی‌های {انجام شده} توسط کمیته‌های مختلف بود.

رئیس شورای بازی پهلوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زورخانه ای استان اصفهان تصریح کرد: امیدوارم همراه خود این سیستم هایی کدام ممکن است برای سال جدید فکر ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم هایی کدام ممکن است در جهت بهبود بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت پهلوانی در تذکر داریم بتوانیم نیازها مشخصی را در جهت بهبود بازی پهلوانی داشته باشیم. حاضر ارائه دهندگان خوب این بازی.»

وی در خصوص ورزش هیئت همراه خود وجود کرونا خاطرنشان کرد: در جاری حاضر هر زورخانه ای خوشایند واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا تاثیر چندانی در سیستم اجرایی ما نداشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات طبق پروتکل برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر خاصی وجود نداشت. سالی کدام ممکن است قرار بود میزبان جام جهانی باشیم کدام ممکن است {به دلیل} کرونا برگزار نشد. در صورت عدم تنظیم میزبانی سال بلند مدت برگزار تبدیل می شود. میزبانی این مسابقات انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت خوبی است کدام ممکن است می توانیم به آن است بازو پیدا کنیم. در سنت زورخانه ای در راهنمایی.

الزهرا در خصوص وضعیت پولی هیات رئیسه در سال قبلی ذکر شد: بودجه های حاضر شده اجتناب کرده اند سوی فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها همراه خود سیستم هیات رئیسه توافق ندارد، به همین دلیل پیش بینی داشتیم تشکیل شود. کمیته ای به تماس گرفتن خیرین در سال جدید تواند به شما کمک کند خیرین در بخش بازی». پایان دادن، تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت زورخانه‌ای کدام ممکن است دارایی ها پولی کافی برای اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ارائه دهندگان به جانبازان را ندارد.

رئیس شورای پهلوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زورخانه ای استان اصفهان کسب اطلاعات در مورد اقدامات {انجام شده} برای گروه های بی نظیر افزود: تفاهم نامه ای همراه خود آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای استانداری برای تحمیل آکادمی در تعدادی از سطح شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شهرستان ها منعقد شده است. . همراه خود توافق روسای هیئت ها آغاز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قابلیت های فعلی {برای تقویت} گروه ها استفاده کنیم.

شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر باید مشارکت کنند

وی همراه خود خاص اینکه هدف دوم بهبود سنت کشتی است، ذکر شد: امیدواریم بتوانیم این بازی را به خانوار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان راه اندازی شد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تذکر داریم همراه خود همکاری شهرداری، دبیرخانه سنت کشتی اصفهان را مجددا ایجاد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات ها کمک کنیم. ” به همان اندازه جنبه باکلاس این بخش در محله بهبود یابد.

انتهای نامه / ۶۳۱۲۶ / s /
این را برای صفحه اول اصرار دهید