برلل: کنفدراسیون اروپا، ۱۰۰ کشور، شورش روسیه، ممنوعیت ماین نوع – قدس آنلاین | پاگاه نیوزپاس روسیه به شاکرکشی اوکراین و نقش ایران در ممنوعیت های غرب علی میسکو جوزپ بورل افسر سیاست خارجی فدرال اروپا امروز خبر بابا کجا مشغول است نیهاد آماده سازی جدید نقش حرام، سلام، مسافرتی، مرزها و زمانه.

باگذرش قدس آنلاین، خبرگزاری، رویترز، نوشته که، مسئول سیاست خارجی فدرال، اروپا، استراسبورگ، فرانسه، و نشست پارلمانی، آروبا، هدیه: کوشورهای، عضو پرمشغله، کاروی، ممنوع است.

و بدون آرای جزئی او برجسته شدن آمیدواری کرد که تا پایان جلسه امروز کجاست بهترین حرام ها ناهی چود.

دقاقیقی پش خبرگزاری فرانسه نز پرچم های کرد، جمهوری فدرال اروپا، ممنوعیت آن علیه او، میسکو و مینسک، تشدید کردها و نقش هامین، رابط بین بانک بلاروس، نز، و مبادله پول بین دو کشور

اعضای کنفدراسیون اروپا با رهبری فرانسه امروز، طرح پیوند که تحریم های خود، روی آن روسیه و بلاروس را در پی کمپین اوکراین گستریش داد.

امروز، بروکسل، نامیندگان کشورهای، عضو همچانین رهبران، و علیگارشی های، روسیه، هیچ سخنی ندارند.

منبع اصلی این مقاله عبارت است از: «گزارش، آروبایها، فهرست فناوریها، و کالاهای را که نامیتوان، به زبان روسی، صادر کرد، گشترش داده، و چاپ محدود».

کوشورهای جی ۷ و فدراسیون اروپا، هفتا، غازتا، نز، مدیا، کرندند، که، با منفعت ارزای رمضانگری، شدت دنبل گلگیری، یافتن حفار ها تحریمی، غرب میانجی روسیه، هستند.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/