برشا نیوز »اروپا تحت نفوذ صهیونیسم و ​​آمریکاست


یک کارشناس حقوق بین الملل با تایید اینکه اروپا راه و مسیر گفت و گو با کشورهای مختلف از جمله ایران را گم کرده است، گفت: این گونه اقدامات دخالت آشکار در مسائل داخلی ایران است.

صباح زنگنه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی تحریم های جدید اتحادیه اروپا و انگلیس، اظهار کرد: این نوع اقدامات دخالت آشکار در امور داخلی ایران است. و قبل از آن گفت و گوی روشنی بین ایران و اروپا تحت عنوان گفت و گوی انتقادی داشتیم که طرفین هر انتقاد و ارزیابی از رفتار طرف مقابل داشتند را بیان می کردند و اینها در قالب همین گفتگوها خلاصه می شد. با هدف تقویت رابطه

وی تصریح کرد: به نظر می رسد اروپا در حال حاضر تحت تاثیر صهیونیسم، آمریکا و فشارهای مختلفی که در قاره اروپا رخ داده است، قرار دارد و همین مسائل باعث شد اروپا راه و مسیر گفت و گو با کشورهای مختلف از جمله اروپایی را گم کند. کشورها. جمهوری اسلامی ایران.