برابر است با ضریب تراکتور و شاهرخودرو – قدس آنلاین | پاگاه خبردو تیم فوتبال شاهخودرو و تراکتور با آن بدون گل رضایت دند برابر است.

به گذرش قدس انلاین، نهستین ددار هفتا هیولا، و تو لیدر فوتبال ایران، دو تیم شاهخودرو و تراکتور ساعت ۱۴:۳۰ درهم و رازشگاه، هشتم مشهد با ردیف خود، رفتند که در پیندار پمینداغ و تهران. شهر و برندخ در نتیجه بدون gl از سفت شدن متوقف می شوند.

دار در ددار و دقیقه ۱۴ محمد عباس زاده عکس تراکتور در خانه داری.

همشینین مهدی شریفی، مهاجم شهر خودرو ۳۲ دقیقه پیش که شروع به پیوند زدن کرد.

کجا می ارزد، شهر خودرو با ۹ امتیاز، قرنشین، بقیه جدول ماند و تراکتورها با ۱۷ امتیاز که با تصمیم گاروت، پاسخ آنها افزایش می یابد.

منبع: ایسنا

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/