بدون ارتقای مکانیزاسیون با مشکل تامین نیروی کار برای تولید برنج مواجه خواهیم شد


رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گیلان ذکر شد: کشاورز اجتناب کرده اند کالا پایین شخصی در گیلان سودی ندارد. تمام امتحان شده ما اینجا است کدام ممکن است قیمت ساخت برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محصولات کشاورزی را کاهش دهیم.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری دانشجویان ایران، حیدر کامیاب همراه خود دقیق اینکه مکانیزاسیون قیمت های ساخت محصولات کشاورزی را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استان گیلان به حد عادلانه ای رسیده ایم، ذکر شد: گیلان ۲۳۸ هزار محصول دارد. هکتار پایین برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آن. پیش سوراخ بینی تبدیل می شود امسال مکانیزم کاشت برنج در ۱۰۰ هزار هکتار اجتناب کرده اند اراضی برنج گیلان انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج در ۱۸۵ هزار هکتار توسط کمباین درو کردن شود.

وی افزود: در جاری حاضر بیشترین برنج مکانیزه در بین شهرستان های گیلان در رضوانشهر ساخت تبدیل می شود.

کامیاب همراه خود ردیابی به اینکه رشت بهترین شهرستان برنج ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان گیلان است، شکسته نشده داد: این شهرستان دارای ۶۲ هزار هکتار پایین برنج است کدام ممکن است ۴۶ هزار هکتار آن به صورت مکانیزه برنج ساخت تبدیل می شود کدام ممکن است رقم فوق العاده خوبی برای رشت است.

با بیرون ارتقای مکانیزاسیون همراه خود ضرر تامین {نیروی کار} برای ساخت برنج مواجه خواهیم شد

رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: اگر نسبت مکانیزاسیون برنج گیلان به عدد حال نرسد در تامین {نیروی کار} مورد نیاز برای کشت در مزارع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سطوح ساخت برنج همراه خود ضرر مواجه خواهیم شد از زنان کشاورزی تمایل کمتری دارند. . در امروز در کشاورزی دردسرساز کار کنیم. برای برنج بودن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در برخی اجتناب کرده اند خانوار های برنج، کودکان ادامه دارد به کشاورزان کمک می کنند.

وی افزود: مکانیزاسیون باعث شد کودکان برای ساخت برنج انگیزه بیشتری داشته باشند از الهام بخش مکانیزاسیون سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن ساخت برنج را کاهش داد.

کامیاب دانستن درباره بیکاری دختران کشاورز ذکر شد: هر محصولی کدام ممکن است رشد مالی به در کنار داشته باشد نقش ها تولید دیگری را نیز افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون کدام ممکن است کشت برنج مالی تر شده است، دختران کشاورز نیز به نقش ها عکس معادل گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیاه، دامپروری، زنبورداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … روی معرفی شده است اند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.»

امتحان شده برای کاهش قیمت های ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه ساخت برنج در گیلان

وی افزود: تمام امتحان شده ما اینجا است کدام ممکن است قیمت تمام شده برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محصولات کشاورزی را کاهش دهیم به همان اندازه کشاورزان بتوانند پایین های شخصی را محافظت کنند به همان اندازه ایمنی غذایی ملت تامین شود.

رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گیلان همراه خود ردیابی به افزایش قیمت پایین ذکر شد: کشاورزی اجتناب کرده اند کالا پایین شخصی سودی نمی برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کشاورزان می خواهیم کدام ممکن است مزیت آنی شخصی را فدای مزیت بلند مدت نکنند.

مشارکت کردن