بدهی ۸۴ هزار میلیارد تومانی توانیر به تولیدکنندگان برق – قدس آنلاین | پایگاه خبریسرپرست کل محل کار هوشمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های نوین توانیر همراه خود ردیابی به بدهی ۸۴ هزار میلیارد تومانی این نمایندگی به پیمانکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان انرژی الکتریکی اظهار داشت: توانیر عملا زیان ده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید راهی برای جبران این بدهی‌ها پیدا کنیم.

به گزارش قدس اینترنت، هادی مدقق شنبه شب در کنفرانس بزرگداشت روز صنعت انرژی الکتریکی در مشهد افزود: مجموعه بدهی صنعت انرژی الکتریکی به همان اندازه بالا سال ۱۴۰۰ به تولیدکنندگان انرژی الکتریکی، بخش خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این مورد عملا توانیر خوب نمایندگی زیان ده است، گرچه در قوانین پیش سوراخ بینی شده است کدام ممکن است مقامات باید بدهی را جبران تنبل با این حال در کل سال‌های قبلی این اتفاق نیفتاده از مقامات هم وضعیت مناسبی نداشته است.  

این مقام مسوول بازگشت به شد: باقی مانده است بخش اصلی ای اجتناب کرده اند بلعیدن نشاط تکیه کن به بنزین های فسیلی است کدام ممکن است متاسفانه این بنزین‌ها رو به کاهش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی باند ۱۰ میلیاردی برای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۵ درصدی بلعیدن نشاط این موضوع را بدتر کردن می تنبل.

وی دقیق کرد: متاسفانه در کشورمان هیچ گاه به نشاط شناخته شده به عنوان مساله سراسری به نظر می رسید نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره دیدگاه این بوده کدام ممکن است باید وزارت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت نفت، نشاط را تامین کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای تولید دیگری مورد نیاز نیست {در این} باره دغدغه ای داشته

باشند.

بلعیدن ۶۰ درصدی انرژی الکتریکی در وزارت صمت

وی گفت: در سال ۱۳۸۹ کدام ممکن است قوانین اصلاح الگوی بلعیدن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شورای برتر نشاط نیز به عضویت متعدد اجتناب کرده اند تجهیزات های اجرایی تشکیل شد به همان اندازه در مرحله سراسری برای بهینه سازی بلعیدن نشاط

این سیستم ریزی تنبل با این حال متاسفانه این شورا چندان شدید گرفته نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اینک کمتر شناختی نسبت به آن است موجود است.

سرپرست کل محل کار هوشمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوریهای نوین توانیر اظهار داشت: هم اینک در تراز ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن نشاط در ملت دچار فاجعه شده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقوله {بهره وری} نشاط در بخش‌های ساختمان، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت کمتر پرداخته شده است.

مدقق شکسته نشده داد: همراه خود اینکه وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش بیش اجتناب کرده اند ۶۰ نسبت اجتناب کرده اند نشاط را بلعیدن می تنبل با این حال گمشده دپارتمان نشاط است، تاسیسات تولیدی های بودجه همراه خود راندمان زیرین نیز {به سمت} کشورمان گسیل شدند با بیرون آنکه عدد بلعیدن نشاط

آنها اندیشه در مورد شود.

وی دقیق کرد: در دنیا اطمینان حاصل شود که {بهره وری} در بخش فلز به ازای هر خوب تن محصول فولادی ۳۰ نسبت نشاط بلعیدن تبدیل می شود با این حال این عدد در ملت ما کمتر اجتناب کرده اند خوب نسبت است چرا کدام ممکن است هر تاسیسات تولیدی همراه خود هر بازدهی را اجازه ورزش در ملت

داده ایم، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود اینکه تاسیسات تولیدی های فولادی اجتناب کرده اند یارانه نشاط استفاده می کنند با این حال محصول شخصی را به هزینه صادراتی در دسترس بودن می کنند.  

وی به زاویه وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی به مقوله بلعیدن نشاط ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق کرد: همراه خود اینکه ۳۰ نسبت اجتناب کرده اند بلعیدن نشاط درمورد به بخش ساختمان است، هیچ سیاستگذاری {در این} زمینه انجام نگرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه ساختمان بویژه در بخش

سرمایشی همراه خود بازدهی کم وارد ملت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساختمانها مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیریت بلعیدن 

این در کنترل در توانیر به تشریح توضیحات خاموشی ها در سال قبلی صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مناسب کدام ممکن است ۱۲ هزار مگاوات قابلیت نصب شده نیروگاه آبی در ملت موجود است با این حال در زمان خشکسالی نمی شود اجتناب کرده اند این نیروگاه ها بهره گرفت، شرایط

آبی سال قبلی تحت هیچ شرایطی صحیح نبود امسال نیز شرایط یادآور سال قبلی است لذا نمی توان روی این نیروگاه ها حساب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده همراه خود ملاحظه به تخصص ای کدام ممکن است سال قبلی ملت داشت، روی مدیریت بلعیدن برای کاهش خاموشی‌ها کانون اصلی شده است.

مدقق اضافه کرد: تامین بنزین نیروگاه ها هم همراه خود محدودیت در کنار است، حتی این محدودیت به زمستان نیز رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین نیروگاه ها بویژه در نیمه شمالی ملت به طور درست برداشتن شد.

وی وجود تجهیزات های ساخت رمزارز را نیز مزید دلیل برای در مشکلات بوجود آمده در تامین انرژی الکتریکی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مناسبی هم روی نشاط های تجدیدپذیر نشده است.

مدقق دقیق کرد: باید جلوی ساخت غیرمجاز رمزارز گرفته شود، صنایع همراه خود بازدهی کم بازنشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کلاس خارج شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صدور مجوز برای صنایع نشاط بر بازنگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دپارتمان نشاط در وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش تحمیل شود.

سرپرست کل محل کار هوشمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوریهای نوین توانیر اظهار داشت: همراه خود اینکه ۱۰ سال در گذشته معمول برچسب نشاط ساختمان تدوین شد با این حال تاکنون این قالب به طور درست اجرا نشده است، باید در گذشته اجتناب کرده اند کسب از دستگاه میزان بلعیدن نشاط هر

ساختمان خاص باشد با این حال باقی مانده است این موضوع در ملت اجرایی نشده است.

مدقق گفت: در شخصی وزارت نیز تلفات نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساختهای فرسوده موجود است کدام ممکن است کمتر روی آن شده است، هرچند اقدامات خوبی در تعدادی از سال قبلی انجام گرفته با این حال شکاف تلفات نشاط در وزارت انرژی همراه خود تلفات

نشاط در کشورهای تولید دیگری باقی مانده است فوق العاده بیش از حد است.

وی همراه خود ردیابی به ناترازی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن انرژی الکتریکی اظهار داشت: اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۴ کدام ممکن است مجلس شورای اسلامی تثبیت قیمتهای نشاط را مطرح کرد شکاف معناداری بین قیمت تمام شده انرژی الکتریکی همراه خود قیمت تکلیفی انرژی الکتریکی بوجود آمده کدام ممکن است این شکاف رو به افزایش

{بوده است}.

سرپرست کل محل کار هوشمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوریهای نوین توانیر اظهار داشت: این سیستم مقامات سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ اینجا است کدام ممکن است همزمان همراه خود افزایش قابلیت ساخت نیروگاه ها کدام ممکن است ۳۵ هزار مگاوات پیش سوراخ بینی شده است، تقاضای انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های

مدیریت بلعیدن کاهش پیدا تنبل از اگر به همین روال شکسته نشده پیدا تنبل ناترازی ساخت همراه خود بلعیدن کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۴ هزار مگاوات بوده در سال ۱۴۰۵ به بیش اجتناب کرده اند ۲۰ هزار مگاوات می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان خاموشی ها سال به سال

تا حد زیادی تبدیل می شود.

وی تاکید کرد: باید همزمان همراه خود افزایش ساخت، بلعیدن انرژی الکتریکی را نیز مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب‌های بهینه سازی بلعیدن نشاط اجرایی شود کدام ممکن است {در این} زمینه بهینه سازی به میزان ۱۰ هزار مگاوات پیش سوراخ بینی شده است.

پیک بلعیدن انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند ۱۵ اردیبهشت به همان اندازه بالا شهریور

سرپرست کل محل کار هوشمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوریهای نوین توانیر گفت: ناترازی ساخت همراه خود بلعیدن انرژی الکتریکی در ملت در نتیجه این تبدیل می شود کدام ممکن است قیمت انرژی الکتریکی دقیق شود با این حال پوشش مقامات بر که نخواهد شد کدام ممکن است انرژی الکتریکی دولتی پرهزینه شود، لذا اگر بخواهیم انرژی الکتریکی

را {به درستی} meting out کنیم چاره ای جز سهمیه بندی برای بخشهای بلعیدن نداریم به همان اندازه بتوانیم حداقل انرژی الکتریکی بخش خانگی را با بیرون محدودیت تامین کنیم.  

مدقق دقیق کرد: ایام پیک بار امسال در وب انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند ۱۵ اردیبهشت ماه تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه شهریور ماه شکسته نشده دارد.

سرپرست کل محل کار هوشمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوریهای نوین توانیر در تشریح راه رفع های رفتن اجتناب کرده اند فاجعه نشاط اظهار داشت: کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا نشاط دسترس در بازار آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهینه سازی بلعیدن نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای تاب آوری اجتناب کرده اند جمله این راهکارها است.

وی افزود: ارتقای تاب آوری جامعه همراه خود سهمیه  بندی نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دیماند مشترکین اجتناب کرده اند سمت بلعیدن، همراه خود افزایش سطج  کار با هم مشترکین در قطعی انرژی الکتریکی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند مولدهای اضطراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره سازها قابل باور است.

وی دقیق کرد: بهینه سازی بلعیدن نشاط را می توان همراه خود مبادله فراهم می کند فرسوده همراه خود جدید، بهره ور جمع کردن از دستگاه، نصب کنتورهای خوب قالب فهام، پیش کالا نشاط {الکتریکی}، تحمیل ساختمان کم بلعیدن؛ ساختمان نشاط صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشمندسازی ساختمانها محقق کرد.

ساختمان با بیرون مولدهای اضطراری انرژی الکتریکی نباید مجوز بالا کار اکتسابی تنبل

مدیرعامل نمایندگی meting out نیروی انرژی الکتریکی مشهد نیز {در این} مراسم اظهار داشت: مجوز بالا کار هیچ ساختمانی در مرحله خاص (بیمارستانها، امکانات نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) کدام ممکن است مولدهای اضطراری انرژی الکتریکی را نداشته باشد، نباید صادر شود.

محمدرضا رمضانی اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ شناخته شده به عنوان دردسرساز ترین سال صنعت انرژی الکتریکی یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {به دلیل} برداشتن انرژی الکتریکی اسبابک ها فوتی در بیمارستانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات درمانی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۰ مورد حبس در آسانسور {به دلیل} همین قطعی انرژی الکتریکی سند شد کدام ممکن است همه

اینها اجتناب کرده اند نبود زیرساخت صحیح انرژی الکتریکی نشات خواهد گرفت.  

وی گفت: ۸۱ نسبت اجتناب کرده اند مشترکین انرژی الکتریکی نمایندگی meting out انرژی الکتریکی مشهد را بخش خانگی نمایند، هشت دهم نسبت تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دهم نسبت مشترکین این نمایندگی نیز کشاورزی هستند.

رمضانی اضافه کرد: ۳۹ نسبت اجتناب کرده اند نشاط انرژی الکتریکی در وب مشهد توسط بخش خانگی، ۱۰ نسبت توسط بخش کشاورزی، ۲۸ نسبت توسط بخش تجاری، ۱۱ نسبت توسط بخش نهایی، ۲ نسبت توسط بخش روشنایی معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی توسط

سایر بخش‌ها بلعیدن تبدیل می شود.

مدیرعامل نمایندگی meting out نیروی انرژی الکتریکی مشهد اظهار داشت: بهبود شهرنشینی در ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیتهای دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی، گرمایش پایین، افزایش روز افزون مرحله وابستگی به سیستم‌های الکترونیک، هدف مبرهنی برای لزوم حرکت {به سمت}

هوشمندسازی شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان‌های را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب شهر روزی خوب شناخته تبدیل می شود کدام ممکن است در طراحی ساختمان‌ها اجتناب کرده اند الزامات هوشمندی بهره گرفته باشد.

رمضانی گفت: یکی اجتناب کرده اند مانکن های جذاب ساختمان خوب، مانکن پیاده سازی ساختمان های زیرو- کربن است، در اکثریت اینها ساختمان فناوری جدید خوب باید کلیه اعضای ساختمان قابل مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش امنیتی

را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظتی در بالاترین مرحله قرار داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان تامین انرژی الکتریکی ایمن برای ساختمان‌ها فراهم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاوت همراه خود جو زیست در آن دیده شود.  

وی دقیق کرد: به همان اندازه سال ۲۰۵۰ توجه انداز اروپا این بوده کدام ممکن است به ۱۰۰ نسبت محافظت زیرو- کربن در ساختمانها برسد کدام ممکن است اگر کرونا اتفاق نمی افتد اروپا باید به این سطح می رسید.

رییس گروه نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز {در این} کنفرانس اظهار داشت: این گروه همراه خود بکارگیری نیروهای متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده در زمینه قدرت انرژی الکتریکی ساختمان، قدم های بسزایی در بروزرسانی اطلاعات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد ماهر

مهندسان انرژی الکتریکی همراه خود بستگی به دستور اخلاق ماهر نسبت به اجرای مقررات سراسری ساختمان برداشته است.

حسین بشیر افزود: گروه نظارت مضاعف انرژی الکتریکی گروه نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی همگام همراه خود بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت فناوری‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن در صنعت ساختمان، توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ روش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند‌های جدید، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای

ساختمان همراه خود سیستم های جدید {الکتریکی}، دیجیتال، از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات ها در قدرت برقی ساختمانها همراه خود فراهم سازی بستر صحیح، {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد های اکید به مهندسین ناظر قدرت انرژی الکتریکی خراسان رضوی اطمینان حاصل شود که

انجام بازدیدهای مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارایه گزارش ادعا سطوح بی نظیر کار موضوع انرژی الکتریکی کرده است.

رییس گروه نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی دقیق کرد: اجتناب کرده اند جمله موفقیت‌های این گروه، اجرایی شدن همبندی اطمینان حاصل شود که هم ظرفیتسازی، قدرت فلزی ساختمان در همه ساختمان‌های تحمل نظارت مهندسین انرژی الکتریکی در

استان خراسان رضوی همراه خود رویکرد کاهش آمار تلفات ناشی اجتناب کرده اند انرژی الکتریکی گرفتگی همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت مضاعف گروه انرژی الکتریکی توسط ناظرین انجام گرفته است.

وی گفت: الزام به اجرای نیروی انرژی الکتریکی اضطراری (دیزل توربین) مبحث سیزدهم مقررات سراسری ساختمان در کلیه ساختمانهای مورد ردیابی کدام ممکن است در اصل کار ناظران قدرت انرژی الکتریکی گروه نظام مهندسی انرژی الکتریکی خراسان رضوی قرار گرفته

است.

رییس گروه نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی اظهار داشت: الزام به اجرای سیستم ایمنی به سمت آذرخش در ساختمانها همراه خود ملاحظه به نوع کاربری هر دو مکان قرارگیری مطابق همراه خود اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول در اصل کار ناظران

قدرت انرژی الکتریکی این گروه قرار گرفته است.

تأمین: ایرنا

انتهای خبر/