با این راهکارها مادر شاداب‌تری می‌شوید


گروه ایرنا اقامت – مادر بودن تخصص شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین‌جاری سختی است کدام ممکن است می‌تواند قدرت زیادی را اجتناب کرده اند ممکن است بگیرد. همه می‌دانند کدام ممکن است مادر بودن شغلی ۲۴ ساعته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اجتناب کرده اند اسبابک ها دامنه وسیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرساینده است. مراقبت اجتناب کرده اند کودک‌ها، عصر خشمگین‌داری، کارهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی کارهای پوست اجتناب کرده اند خانه تنها برخی اجتناب کرده اند مواردی هستند کدام ممکن است در فهرست کارهای بی‌نوک خوب مادر قرار می‌گیرند. بافت خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف قدرت در نهایت روز {برای بسیاری} اجتناب کرده اند مادران خالص است با این حال برخی عناصر در بدتر کردن خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم قدرت بودن مادران تأثیرگذار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است مادران بدانند کدام ممکن است برای افزایش قدرت چه باید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبایدهایی را باید رعایت کنند به همان اندازه همچنان همراه خود عشق مثال زدنی شان به اقامت خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان شان اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامان بدهند.

با انجام این راهکارها مادری شاداب‌تر خواهید بود

هم‌زمان تعدادی از کار نکن

اگرچه اکثر مادران به ظرفیت انجام تعدادی از کار به‌طور هم‌زمان خوشحال از می‌کنند با این حال تحقیق نماد می‌دهد هدف اصلی روی چندین کار به‌طور هم‌زمان تأثیر عقب کشیدن بر روی ذهن می تواند داشته باشد. علاوه بر این تحقیقات دانشکده لندن نماد می‌دهد مادرانی کدام ممکن است به‌طور هم‌زمان ورزش‌های مختلفی مثل کودک‌داری، اشتغال، خانه‌داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را انجام می‌دهند، طی آن مدت در انجام تحلیل‌های روانشناختی، کاهش شدید IQ را تخصص می‌کنند. کاهش ظرفیت مغزی هنگام انجام چندوظیفه به‌طور هم‌زمان را می‌توان همراه خود خوب‌عصر بیداری مناسب برابر دانست. همین دشواری به‌مرورزمان باعث تحلیل قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی مادر می‌شود؛ متعاقباً، تنها روی خوب کار هدف اصلی کنید. روزی کدام ممکن است {در خانه} هستید، همراه خود کودکتان ورزشی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند اتمام ورزشی به کارهای عکس بپردازید. همراه خود این کار افکار ممکن است کمتر تخلیه می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنتیجه قدرت اصولاً را برای عملکرد مادری‌تان ذخیره خواهید کرد.

با انجام این راهکارها مادری شاداب‌تر خواهید بود

پاسخگویی همه کارها را خوب‌تنه بر عهده نگیرید

برخی مادران تصور می‌کنند خوب مادر فداکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برتر، مادری است کدام ممکن است تمام بار پاسخگویی اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان را به‌تنهایی به دوش بکشد. خوب مادر بعد اجتناب کرده اند عمومی بی‌خوابی در یک روز واحد، صبح زود اجتناب کرده اند خواب بیدار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکسری کارهای روزانه تولید دیگری مثل تمیز کردن لباس‌ها، پختن شام، نظافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب کردن خانه، کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید…را انجام می‌دهد. تکرار {هر روز} این توسعه، به‌مرور باعث خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسودگی زن خواهد بود. متعاقباً، انجام کارهایی کدام ممکن است اصولاً اجتناب کرده اند همه حیاتی است را میل قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه کارها مثل کسب، نظافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را به شخص خاص عکس بسپارید. گاهی حتی در مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری فرزندتان اجتناب کرده اند دیگران کمک بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندساعتی فرزندتان را به کسی مثل مادر، مادر نیمه بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید… بسپارید به همان اندازه به سختی جایگزین معامله با به امور خصوصی شخصی را پیدا کنید.

با انجام این راهکارها مادری شاداب‌تر خواهید بود

گاهی همراه خود دوستانتان وقت بگذرانید

یکی اجتناب کرده اند راه‌های فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت‌بخش برای از سرگیری قدرت، وقت گذراندن همراه خود دوستان است. اولویت‌های فرزندپروری را برای تعدادی از ساعت جدا بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی را گرچه مختصر همراه خود دوستان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌دوراز اطراف خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک‌ها سپری کنید. درک متقابل، یکی اجتناب کرده اند مزایای وجود دوست است. هیچ‌کس به‌ابعاد دوست ممکن است کدام ممکن است مادر هم است، متوجه نمی‌شود کدام ممکن است گاهی چقدر در اقامت تخلیه می‌شوید. بحث کردن همراه خود دوستان، تأثیر فوق العاده زیادی در افزایش قدرت دارد. تحقق بخشیدن اینکه دوستانتان سختی‌های خیلی شبیه هر دو حتی اصولاً اجتناب کرده اند ممکن است را در اقامت تحمل می‌کنند، می‌تواند در نتیجه کاهش فشار روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بازدهی ممکن است شود. این دلیل است مورد نیاز است حداقل ۲ بار در ماه، با بیرون حضور کودک‌ها، دورهمی‌های دلپذیر داشته باشید.

با انجام این راهکارها مادری شاداب‌تر خواهید بود

روزی اجتناب کرده اند روز را ساده به خودتان اختصاص دهید

اگرچند ساعت وقت داشته باشید به همان اندازه کار موردعلاقه‌تان را انجام دهید، چه‌کار می کنید؟! به استخر می‌روید؟ کتاب می‌خوانید؟ به ظاهرتان معامله با می‌کنید؟ هر کاری کدام ممکن است به ذهنتان می‌رسد، شبیه به را انجام دهید. شاید امکان‌پذیر نباشد کدام ممکن است هرروز چندساعتی را برای خودتان وقت بگذارید با این حال حداقل زمانی نیم ساعت را باید به شخصی اختصاص دهید به همان اندازه فارغ اجتناب کرده اند کار خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک‌داری، کاری کدام ممکن است واقعاً دوست دارید را انجام دهید به همان اندازه قدرت شخصی را افزایش دهید. اجتناب کرده اند شریک زندگی، دوست، خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی خوب پرستار کمک بگیرید به همان اندازه این {اتفاق بیفتد}. به خاطر داشته باشید کدام ممکن است افزایش روحیه، قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند شخصی، بخشی اجتناب کرده اند چیزی است کدام ممکن است باعث می‌شود بیشتر اجتناب کرده اند خانوار شخصی مراقبت کنیم.

با انجام این راهکارها مادری شاداب‌تر خواهید بود

پیاده‌روی کنید

پیش بینی بازی کردن اجتناب کرده اند مادری کدام ممکن است وقت اوج خاراندن هم ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت خستگی می‌تدریجی، به سختی در اطراف اجتناب کرده اند افکار است. ما هم توصیه شده نمی‌کنیم زمانی خوب ساعت بازی کنید، به عنوان جایگزین روزانه ساده ربع ساعت {در خانه}،حیاط  هر دو منطقه پارکینگ ماشین  پرسه زدن کنید. تحقیق نماد داده‌اند کدام ممکن است ربع ساعت پیاده‌روی روزانه به کاهش استرس، اضطراب، آسانسور هورمون‌های لذت، افزایش اعتمادبه‌نفس، افزایش آسانسور ذهن، آسانسور حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توانایی توده عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان کمک می‌تدریجی.

با انجام این راهکارها مادری شاداب‌تر خواهید بود

به‌ابعاد کافی وعده های غذایی بخورید

بیشتر اوقات خانمها در دروان باردار بودن برای مراقبت اجتناب کرده اند جنین اهمیت زیادی به مصرف شده شخصی می‌دهند با این حال بعد اجتناب کرده اند تولد کودک نوپا بیشتر اوقات تصور می‌کنند داروها مغذی موردنیاز را در دوران باردار بودن تهیه کنید کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین خاطر به فرآیند‌های در گذشته اجتناب کرده اند باردار بودن شخصی برمی‌گردند. این در حالی است کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند تولد، بخش بی نظیر مصرف شده کودک اجتناب کرده اند طریق شیر مادر تهیه کنید می‌شود. بااین‌جاری، زنانی کدام ممکن است در دوران شیردهی هستند، قدرت زیادی خوردن می‌کنند. نتایج تحقیقات نماد می‌دهد کدام ممکن است معمولاً خانمها شیرده روزانه ۵۰۰ انرژی اصولاً قدرت می‌سوزانند. متعاقباً، شیر دادن به‌تنهایی می‌تواند قدرت زیادی را اجتناب کرده اند مادران بگیرد. برای افزایش قدرت در دوران شیردهی، هر ۲ به همان اندازه سه ساعت خوب‌بار وعده‌های غذایی کودک بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با آن، اجتناب کرده اند کلسیم، مولتی‌ویتامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهن بیشترین استفاده را ببرید.

با انجام این راهکارها مادری شاداب‌تر خواهید بود

مشکلات بی‌خوابی را شدید بگیرید

کم‌خوابی هر دو خواب کم‌استاندارد یکی اجتناب کرده اند علل شایع خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت کم در مادران است. بیشتر اوقات مادران بیشتر اوقات هنگام خوابیدن دچار اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت هستند. ازاین‌رو، برای از گرفتن خواب عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافی مورد نیاز است به اسبابک ها زیر ملاحظه کنید:

-کافئین را محدود کنید. کافئین بیش‌ازحد به‌خصوص در هنگام عصر، می‌تواند باعث بی‌خوابی شود. نوشیدنی‌های کافئین‌دار را به پنج هر دو کمتر در روز محدود کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خوردن این نوشیدنی‌ها بعد اجتناب کرده اند شام .

-در گذشته اجتناب کرده اند خواب استراتژی‌های مختلف استراحت مثل یوگا، نفس عمیق، در نظر گرفته شده کردن به ۱ صحنه استراحت‌بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تکرار خوب عبارت استراحت‌بخش در سکوت را بررسی کنید.

-مراقبت اجتناب کرده اند کودک را به همسرتان هر دو شخص عکس بسپارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای چندساعتی با بیرون در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه بخوابید. اگر این کار در کل عصر امکان‌پذیر نیست، در کل روز حتماً ضعیف خواب در یک روز واحد را جبران کنید به همان اندازه در هنگام مراقبت اجتناب کرده اند کودک ها مادری شاداب تر باشید.