بازیگر تئاتر در چاه تئاتر شهر قرار دارد
این حاضر در حاضر شب قبلی {به دلیل} تاریکی فضای پایین صحنه سالن بی نظیر این مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود دید کافی در نیمه ساز سالن بی نظیر مجموعه تئاترشهر روی صحنه سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا به موجود در چاه عمیق کدام ممکن است {در این} بخش حضور داشتند.