بازدید شهردار رشت از زباله سوزها و فناوری های نوین تصفیه زباله در کرج و تهران


سید امیرحسین علوی شهردار رشت به در کنار سید شمس الشافعی رئیس کمیته این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه شورای اسلامی شهر رشت اجتناب کرده اند تاسیسات تولیدی های زباله سوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های نوین تصفیه پسماند در کرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران بازدید کرد به همان اندازه اشکال رفع شود. سراوان.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، همراه خود ملاحظه به حساسیت بالای موضوع سراوان کدام ممکن است طی سال های قبلی مشکلات عدیده ای را برای افراد جهان تحمیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان شکایاتی در الگو اجرای ساختار زباله سوز موجود است، صبح همانطور که صحبت می کنیم (یکشنبه) ۲۸ فروردین) آقای امیر رشت شهردار رشت حسین علوی به در کنار سید شمس الشافعی رئیس کمیته این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه شورای اسلامی شهر رشت، شیرزاد معاون شهردار رشت، بور آقایی مدیرعامل کود گیلان نمایندگی برای رفع اشکال سراوان اجتناب کرده اند خوب زباله سوز در کرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران بازدید کرد.

اجباری به اشاره کردن است طبق اصل جناب آقای امیرحسین علوی ۲ شیفت کاری تاسیسات تولیدی کود در روزهای بلند مدت دومین اقدام شهردار رشت برای کاهش کمیت زباله های درگاه به صرافان {خواهد بود}.

اشتراک گذاری