بازارچه خیریه و برنامه های شاد در تمام ایام سال در یزد برگزار می شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، هاران ماهران فاطمی در دیدار نوروزی ابوالقاسم محی الدینی شهردار شهر میراث جهانی یزد همراه خود ردیابی به اینکه امسال یزد همراه خود انواع فوق العاده بیشتری اجتناب کرده اند مسافران نوروزی در کنار است، ذکر شد: مسافر نوروزی. در یزد تاکنون حضور خوبی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو شکسته نشده دارد.

وی ذکر شد: بر مقدمه این سیستم ریزی های {انجام شده} این سیستم های خوشایند خوبی برای این ایام پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون انواع زیادی اجتناب کرده اند ساکنان یزدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی اجتناب کرده اند این این سیستم ها استفاده کرده اند.

استاندار یزد اجتناب کرده اند جمله این سیستم های مهم پیش سوراخ بینی شده {در این} ایام را این سیستم های مهدوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعیده در اسکله ولی عصر (عج) دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} ویژه این سیستم ورزش های مختلفی به پایان رسید کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها فوق العاده خوشایند بود. استاندارد

فاطمی همراه خود تشریح استقبال مردمان اجتناب کرده اند بخشهای مختلف این ویژه این سیستم اجتناب کرده اند بازارچه خیریه ذکر شد: باید زمینه اجرای چنین این سیستم هایی برای ساکنان در کل سال فراهم شود.