بارش برف در شهرستان اهر و ارسباران آذربایجان شرقی (عکس)
در تحریک کردن بهار سال ۱۴۰۱ همراه خود سبک زیبای برف در اهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارسباران گزارش شد کدام ممکن است بارش برف در برخی مناطق این شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ارسباران به بیش اجتناب کرده اند منصفانه متر رسید.