بابت کمبود نقدینگی در دستگاه های خودپرداز عذرخواهی می کنیم – قدس آنلاین | ایستگاه خبریدبیر شورای توافق موسسه مالی های دولتی ذکر شد: بابت ضعیف اسکناس در برخی تجهیزات های خودپرداز عذرخواهی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی تعمیر بلافاصله این تخلفات خواهیم بود.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، علیرضا گیطاسی دبیر شورای توافق موسسه مالی های دولتی ذکر شد: موسسه مالی ها برای سفر در گذشته اجتناب کرده اند آغاز سال جدید این سیستم ریزی کردند با این حال متاسفانه متوجه شدیم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند شعب موسسه مالی ها در تجهیزات های خودپرداز همراه خود ضعیف (نقد) مواجه هستند. نقدینگی ما اجتناب کرده اند افراد عذرخواهی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پی تعمیر بلافاصله این مشکلات خواهیم بود.

دبیر شورای توافق موسسه مالی های دولتی ذکر شد: امسال همراه خود این سیستم ریزی به موسسه مالی های در سرتاسر ملت گفتن کردیم کدام ممکن است شعب نظارتی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکناس در تجهیزات های خودپرداز در دسترس بودن تبدیل می شود.

الغطاسی افزود: طی ۲۴ ساعت قبلی برخی اجتناب کرده اند تجهیزات های خودپرداز همراه خود ضعیف اسکناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقص فنی مواجه شدند کدام ممکن است بر لزوم حضور تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مشاوره شعب نظارتی در استانداری ها تاکید شد.

تأمین: مهر

ts/

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/