این عکس از هدیه تهرانی طرفدارانش را خوشحال کرد
هایدی تهرانی با تخلیه عکسی اجتناب کرده اند شخصی در جاری نوازش سگ نوشت: اگر حیوانات می توانستند حرف بزنند، ممکن است اسم انسان را چه می گذارید؟