این بارداری جان مادر را تهدید می کندگروه اقامت ایرنا – باردار بودن همه وقت در نتیجه زایمان نمی شود! در کل ۹ ماهی که زن برای مادر شدن باید طی کند، گاهی خطرات ذاتی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه اتفاقاتی می افتد که در نتیجه نابودی جنین می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است جان مادر را به خطر اندازد. یکی اجتناب کرده اند این مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم است کدام ممکن است معمولاً در نتیجه تولد فرزند نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید با آسیب به مادر در کنار است. به سراغ دکتر ناهید لرزاده، متخصص ناباروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید IVF در زمینه دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان رفتیم تا با توجه به حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم، علائم، مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای تجزیه و تحلیل زودهنگام اجتناب کرده اند او پرس و جو بپرسیم. اگر دوست دارید سیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز را برای باردار بودن خارج اجتناب کرده اند رحم بشناسید با ما در کنار باشید.

علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات باردار بودن خارج اجتناب کرده اند رحم چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر باردار چگونه متوجه تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند مشکلات حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم مبارزه کردن می برد؟

بستگی دارد محل شیوع حاملگی دارد، حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم جنین موجود در رحم نیست اما علاوه بر این در لوله فالوپ است. حالا قابل دستیابی است جنین در ابتدا تشکیل شده باشد. این بدان معناست کدام ممکن است لوله به رحم می چسبد کدام ممکن است بدترین نوع حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی زیادی تبدیل می شود. احتمال پارگی لوله نیز تا حد زیادی است. در نوع تولید دیگری، حاملگی قابل دستیابی است در وسط لوله یا آمپول لوله رخ دهد، جایی کدام ممکن است باردار بودن درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات کمتری دارد. با این حال اگر جنین بیش اجتناب کرده اند حد غول پیکر شود، لوله پاره تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی زیادی می تنبل. در انتهای لوله فالوپ، بعضی از اینها حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم تا حد زیادی اجتناب کرده اند جنین احتمال سقط دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی کمتری دارد.

حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم چه علائمی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زن چگونه متوجه تبدیل می شود کدام ممکن است حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم رخ داده است؟

در این چیزها فرد مبتلا درد ناگهانی چاقویی را در نیمه تحتانی معده بافت می تنبل. با این حال اگر لوله پاره شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی تنبل، فرد مبتلا علائم شوک را نماد می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموگلوبین زیرین را کاهش می دهد.

در چنین مواقعی در قدم اول چه باید کرد؟

چنین مواردی باید فوراً معامله با شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحی معده انجام شود. تزریق خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوک درمانی انجام تبدیل می شود، با این حال اگر اجتناب کرده اند در گذشته بدانیم باردار بودن در ناحیه آمپول است، می توانیم در گذشته اجتناب کرده اند پارگی لوله اقدام کنیم.

{چگونه می توان} حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم را زود تجزیه و تحلیل داد؟

این مشکلات با سونوگرافی قابل تجزیه و تحلیل است. مثلاً اگر بررسی باردار بودن منصفانه فرد مبتلا خانم خوش بینانه باشد یا پریودش تاخیر داشته باشد، با این حال وقتی سونوگرافی انجام می دهیم حاملگی موجود در رحمی نمی بینیم، متوجه می شویم کدام ممکن است حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم رخ داده است.

خواه یا نه به این دلیل است که تکنیک است کدام ممکن است بعضی از اینها باردار بودن علائم اولین ندارد؟

چرا متوجه می شویم کدام ممکن است فرد مبتلا پریودش را به تعویق انداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید با خونریزی برگشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی آزمایش باردار بودن انجام می دهیم می بینم حامله است با این حال در سونوگرافی می بینیم کدام ممکن است در رحم محل باردار بودن {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همینطور است. علاوه بر این خارج اجتناب کرده اند رحم این تجزیه و تحلیل اولین ای است کدام ممکن است می توان با جراحی لاپاراسکوپی برای برداشتن محصول باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه از گرفتن لوله انجام داد. با این حال اگر بیماری دیر بروز تنبل یا دیر تجزیه و تحلیل داده شود یا علائم اورژانسی، درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی تحمیل شود، لوله قابل نگهداری نیست. لوله آسیب دیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آن را سطح بیاوریم.

شایع ترین حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کسانی تا حد زیادی به آن است مبتلا می شوند؟

برخی اجتناب کرده اند مبتلایان ضرر لوله دارند. در چسبندگی لوله ها، محل لقاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید لقاح، شخصی لوله است. جاری، اگر لوله فرد مبتلا قبلاً عفونت لگنی یا تحریک یا سابقه آپاندیسیت داشته باشد، عفونت‌هایی کدام ممکن است در شخصی لگن تحمیل شده باشد، یا چندین حرکت جراحی داشته باشد یا آندومتریوز داشته باشد کدام ممکن است باعث چسبندگی لوله شود، این امر در نتیجه شیوع محصول حاملگی در لوله های فالوپ باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوله های فالوپ به رحم نزدیک می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا باقی می معادل. به همین دلیل شایع ترین دلیل برای حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم عفونت های لگنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت هایی است کدام ممکن است در لوله های فالوپ تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرد مبتلا تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با نمی شود. این عفونت ها باعث چسبندگی لوله می شوند. در برخی اشخاص حقیقی، محل پیوستن لوله های فالوپ قابل دستیابی است به طور مادرزادی مسدود شده باشد، کدام ممکن است فوق العاده غیر معمول است. شایع ترین دلیل برای این عفونت ها است. {افرادی که} سابقه استعمال دخانیات دارند یا دارای تجهیزات های موجود در رحمی کدام ممکن است منصفانه فرآیند پیشگیری اجتناب کرده اند باردار بودن است، تا حد زیادی کشف نشده حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم هستند. با این حال شایع ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای شایع ترین دلیل برای این چسبندگی ها است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها {به دلیل} عفونت های لگنی یا سابقه جراحی های لگنی است کدام ممکن است باعث تحمیل چسبندگی لوله {در این} اشخاص حقیقی شده است.

خواه یا نه سن مادر نیز در بروز حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم تاثیر دارد؟

خیر، سن تاثیری بر حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحمی ندارد، با این حال زنانی کدام ممکن است {به دلیل} سن یا ناباروری IVF انجام می دهند، می توانند خودشان IVF انجام دهند کدام ممکن است ممکن است در نتیجه حاملگی خارج رحمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ جنین انتهای لوله شود، جایی کدام ممکن است جنین غیر از ماندن وارد لوله تبدیل می شود. در لوله . رحم به همین دلیل IVF ممکن است یکی اجتناب کرده اند علل حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ضرر در اشخاص حقیقی تحمل معامله با نیز بروز می تنبل.

خواه یا نه امکان باقی ماندن جنین {در این} صدها {وجود ندارد}؟

خیر، چون تعیین کنید جنین به گونه ای نیست کدام ممکن است گزینه داشته باشد انبساط تنبل. ساده در مواردی کدام ممکن است حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم در شخصی حفره معده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنین اجتناب کرده اند انتهای لوله به موجود در حفره معده بیفتد، نه اغلب جنین تا تعدادی از ماه روی دیواره معده انبساط می تنبل. با این حال در مواردی کدام ممکن است جنین {به دلیل} عدم مطابقت لوله در لوله تشکیل تبدیل می شود، محصول لقاح باعث پارگی لوله در حین انبساط تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است به مادر آسیب برساند.

اگر لوله های فالوپ پاره شود چه اتفاقی می افتد؟

لوله آسیب دیده است، اگر حاملگی در تخمدان باشد، قابل دستیابی است به تخمدان آسیب برساند. با این حال چون بعضی از اینها باردار بودن معمولا در لوله های رحمی است در متعدد اجتناب کرده اند اشیا انجام مفید لوله های رحمی را اجتناب کرده اند انگشت می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر فرد مبتلا دیر یا زود مراجعه نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با نشود قابل دستیابی است باعث نابودی مادر شود. چون خونریزی از حداکثر است. به همین دلیل مراجعه دیر یا زود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با دیر یا زود برای نجات جان مادر فوق العاده حیاتی است.

تجزیه و تحلیل زودهنگام بیماری در صورت بروز آسیبی به مادر نمی رساند؟

در ابتدای باردار بودن کدام ممکن است مادر نامشخص به باردار بودن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پریودش دیر شده است باید سریعا به دکتر مراجعه کنید. معمولاً ۵ تا ۶ هفته اندازه می کشد تا خاص شود باردار بودن موجود در رحمی است یا خارج اجتناب کرده اند رحمی. سونوگرافی واژینال نماد می دهد کدام ممکن است ما این باردار بودن را در موجود در یا خارج دهانه رحم تفسیر می کنیم. اکنون زمان کدام ممکن است ما برای عجله تجزیه و تحلیل داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با شویم.

{چگونه می توان} حاملگی خارج اجتناب کرده اند رحم را معامله با کرد؟

با جراحی لاپاراسکوپی با منصفانه پایین تر می‌توان نیمه آمپول لوله را نجات داد. با این حال اگر مادر در شوک باشد، محصول باردار بودن باید در مدت زمان کوتاهی با جراحی خارج شود.

بعد اجتناب کرده اند آن تعدادی از بار مادر ممکن است باردار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه باردار بودن مجدد بعد اجتناب کرده اند حاملگی خارج رحمی ممنوع است؟

تجزیه و تحلیل سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باروری مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس با بیرون عارضه بودن این باردار بودن حیاتی است. از اگر جنین وارد لوله شود قابل دستیابی است یک بار دیگر وارد لوله شود. به همین دلیل فرد مبتلا باید معاینه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس رنگی گرفته شود تا ببیند لوله چسبنده است یا خیر. بعد اجتناب کرده اند این معاینات به فرد مبتلا اجازه باردار بودن می دهیم. معادل باردار بودن خالص کدام ممکن است معمولا بعد از سه تا ۶ ماه مجاز به باردار شدن مجدد است، پس اجتناب کرده اند این مدت نیز باردار شدن مجدد منتفی است.

خواه یا نه این ضرر معادل سقط جنین ممکن است با مشکلات روانی در کنار باشد؟

آره؛ در اکثر این حاملگی ها فرد مبتلا بخشی اجتناب کرده اند سلامت باروری شخصی یعنی لوله های فالوپ را اجتناب کرده اند انگشت می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر ممکن است در نتیجه ناراحتی عاطفی {در این} گروه اجتناب کرده اند دختران شود. برخی اجتناب کرده اند این دختران چندین بار حاملگی خارج رحمی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی منصفانه بار هم نتوانستند حاملگی موجود در رحمی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور شدیم ارتباط بین این ۲ لوله را برداشتن کنیم. موجود در رحم نگه دارد معمولاً چندین باردار بودن ناموفق لوله رحمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین حرکت جراحی ممکن است در نتیجه مالیخولیا شود. بعد از همه اگر خیلی زود بعضی از اینها باردار بودن را اختراع کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ضرر دیر یا زود تجزیه و تحلیل داده شود تولید دیگری نیازی به معامله با جراحی نیست، حتی می توانیم با معامله با دارویی محصول باردار بودن را اجتناب کرده اند بین ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به جراحی نیست. جراحی برای نجات جان مادر برای عجله انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است {در این} مورد زمان تلف نشود.