ایران بهای سنگینی برای حمایت از فلسطین و مقاومت پرداخت – قدس آنلاین | ایستگاه خبریمعاون محل کار سیاسی حماس اظهار داشت: «نگهبانان مسجد الاقصی در جاری حاضر با ملت می جنگند. ملت ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ما به خاطر مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی فلسطینی آن وارد هر نبردی خواهند شد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، صالح العاروری، معاون محل کار سیاسی حماس اظهار داشت کدام ممکن است «نگهبانان مسجد الاقصی در جاری حاضر با ملت می جنگند». ملت ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ما به خاطر مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی فلسطینی آن وارد هر نبردی خواهند شد.

وی تاکید کرد: ما نخواهیم کرد مسجد الاقصی را نادیده بگیریم. ما استقامت زیادی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر نمی آییم.

العاروری با انتقاد از حداکثر اجتناب کرده اند نفاق جهانی اظهار داشت: دنیای منافقین شاهد تحولات مسجدالاقصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاملی ندارد. وحدت سراسری با از دوام حاصل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در اتاق عملیات مشترک جناح های از دوام در غزه انجام تبدیل می شود. اردوگاه جنین مظهر وحدت سراسری بود.

وی به همدلی حماس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب الله لبنان ردیابی کرد.

العاروری شکسته نشده داد: ایران {به دلیل} موضعی کدام ممکن است در قبال فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام دارد تاکنون قیمت های زیادی صنوبر کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است این موضع را به خاطر بسپاریم. ایران بهای سنگینی را برای حمایت اجتناب کرده اند فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام پرداخته است، به طور قابل توجهی محاصره مالی. ما مواضع مخالفان با دشمن صهیونیستی را محکوم می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مواضع مایه ننگ گذشته تاریخی است.

وی افزود: ما به زندانیان شخصی می گوییم خواهید کرد را فراموش نمی کنیم. تعهد همه فلسطینی هاست کدام ممکن است در یک روز واحد روز برای آزادی اسرا امتحان شده کنند.

تأمین: مهر

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/