اوکی: آمریکایی ها برای کسب چند امتیاز در توافق، شورش ها را برنامه ریزی کردند
مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در سناریوی اول زیرساخت های ارتباط با مردم را فراهم می کند، اینترنت را گسترش می دهد، سپس لذت گرایی و سبک زندگی غربی را اعلام و ترویج می کند و بعد از آن شبکه سازی می کند و بعد ایجاد می شود. مرحله ایجاد هیجان ۶۵ درصد از بازداشت شدگان انگیزه اول خود را هیجان، پس از هیجان، تولید خشونت و سپس رهاسازی آن به عرصه میدانستند.